Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "catch" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "улов" на български език

EnglishBulgarian

Catch

[Хващам]
/kæʧ/

noun

1. A drawback or difficulty that is not readily evident

 • "It sounds good but what's the catch?"
  synonym:
 • catch
 • ,
 • gimmick

1. Недостатък или трудност, които не са лесно очевидни

 • "Звучи добре, но каква е уловката?"
  синоним:
 • улов
 • ,
 • gimmick

2. The quantity that was caught

 • "The catch was only 10 fish"
  synonym:
 • catch
 • ,
 • haul

2. Количеството, което беше уловено

 • "Уловът беше само 10 риби"
  синоним:
 • улов
 • ,
 • теглене

3. A person regarded as a good matrimonial prospect

  synonym:
 • catch
 • ,
 • match

3. Човек, считан за добра съпружеска перспектива

  синоним:
 • улов
 • ,
 • мач

4. Anything that is caught (especially if it is worth catching)

 • "He shared his catch with the others"
  synonym:
 • catch

4. Всичко, което е хванато (, особено ако си струва да хванете )

 • "Той сподели улова си с останалите"
  синоним:
 • улов

5. A break or check in the voice (usually a sign of strong emotion)

  synonym:
 • catch

5. Почивка или проверка на гласа ( обикновено знак за силна емоция )

  синоним:
 • улов

6. A restraint that checks the motion of something

 • "He used a book as a stop to hold the door open"
  synonym:
 • catch
 • ,
 • stop

6. Сдържаност, която проверява движението на нещо

 • "Той използва книга като спирка, за да държи вратата отворена"
  синоним:
 • улов
 • ,
 • стоп

7. A fastener that fastens or locks a door or window

  synonym:
 • catch

7. Закопчалка, която закопчава или заключва врата или прозорец

  синоним:
 • улов

8. A cooperative game in which a ball is passed back and forth

 • "He played catch with his son in the backyard"
  synonym:
 • catch

8. Съвместна игра, в която топка се предава напред-назад

 • "Той играеше улов със сина си в задния двор"
  синоним:
 • улов

9. The act of catching an object with the hands

 • "Mays made the catch with his back to the plate"
 • "He made a grab for the ball before it landed"
 • "Martin's snatch at the bridle failed and the horse raced away"
 • "The infielder's snap and throw was a single motion"
  synonym:
 • catch
 • ,
 • grab
 • ,
 • snatch
 • ,
 • snap

9. Актът на улов на предмет с ръце

 • "„мейс направи улова с гръб към чинията“"
 • "Той направи грабване за топката, преди да кацне"
 • "Хикането на мартин на юздата се провали и конят се отдръпна"
 • "Щракането и хвърлянето на инфилдера беше едно движение"
  синоним:
 • улов
 • ,
 • грабне
 • ,
 • грабване
 • ,
 • щракване

10. The act of apprehending (especially apprehending a criminal)

 • "The policeman on the beat got credit for the collar"
  synonym:
 • apprehension
 • ,
 • arrest
 • ,
 • catch
 • ,
 • collar
 • ,
 • pinch
 • ,
 • taking into custody

10. Актът за задържане (, особено задържане на престъпник )

 • "Полицаят в ритъма получи кредит за яката"
  синоним:
 • задържане
 • ,
 • арест
 • ,
 • улов
 • ,
 • яка
 • ,
 • щипка
 • ,
 • вземане под стража

verb

1. Discover or come upon accidentally, suddenly, or unexpectedly

 • Catch somebody doing something or in a certain state
 • "She caught her son eating candy"
 • "She was caught shoplifting"
  synonym:
 • catch

1. Открийте или се натъкнете случайно, внезапно или неочаквано

 • Хванете някой да прави нещо или в определено състояние
 • "„хвана сина си да яде бонбони“"
 • "„тя беше уловена в шопинг“"
  синоним:
 • улов

2. Perceive with the senses quickly, suddenly, or momentarily

 • "I caught the aroma of coffee"
 • "He caught the allusion in her glance"
 • "Ears open to catch every sound"
 • "The dog picked up the scent"
 • "Catch a glimpse"
  synonym:
 • catch
 • ,
 • pick up

2. Възприемайте със сетивата бързо, внезапно или мигновено

 • "„хванах аромата на кафе“"
 • "„той хвана алюзията в погледа й“"
 • "Уши отворени, за да уловят всеки звук"
 • "„кучето вдигна аромата“"
 • "„хванете поглед“"
  синоним:
 • улов
 • ,
 • вземете

3. Reach with a blow or hit in a particular spot

 • "The rock caught her in the back of the head"
 • "The blow got him in the back"
 • "The punch caught him in the stomach"
  synonym:
 • get
 • ,
 • catch

3. Посегнете с удар или ударете на определено място

 • "Скалата я хвана в задната част на главата"
 • "Ударът го вкара в гърба"
 • "Ударът го хвана в стомаха"
  синоним:
 • получите
 • ,
 • улов

4. Take hold of so as to seize or restrain or stop the motion of

 • "Catch the ball!"
 • "Grab the elevator door!"
  synonym:
 • catch
 • ,
 • grab
 • ,
 • take hold of

4. Хванете се така, че да изземете или ограничите или спрете движението на

 • "Хвани топката!"
 • "Хванете вратата на асансьора!"
  синоним:
 • улов
 • ,
 • грабне
 • ,
 • хвана се

5. Succeed in catching or seizing, especially after a chase

 • "We finally got the suspect"
 • "Did you catch the thief?"
  synonym:
 • get
 • ,
 • catch
 • ,
 • capture

5. Успяват да хванат или изземат, особено след преследване

 • "Най-накрая получихме заподозрения"
 • "- хванахте ли крадеца?"
  синоним:
 • получите
 • ,
 • улов
 • ,
 • улавяне

6. To hook or entangle

 • "One foot caught in the stirrup"
  synonym:
 • hitch
 • ,
 • catch

6. За кука или заплитане

 • "„един крак, хванат в стремето“"
  синоним:
 • теглич
 • ,
 • улов

7. Attract and fix

 • "His look caught her"
 • "She caught his eye"
 • "Catch the attention of the waiter"
  synonym:
 • catch
 • ,
 • arrest
 • ,
 • get

7. Привличане и поправяне

 • "„погледът му я хвана“"
 • "Тя хвана окото му"
 • "„хванете вниманието на сервитьора“"
  синоним:
 • улов
 • ,
 • арест
 • ,
 • получите

8. Capture as if by hunting, snaring, or trapping

 • "I caught a rabbit in the trap today"
  synonym:
 • capture
 • ,
 • catch

8. Улавяне, сякаш чрез лов, хъркане или капан

 • "Днес хванах заек в капана"
  синоним:
 • улавяне
 • ,
 • улов

9. Reach in time

 • "I have to catch a train at 7 o'clock"
  synonym:
 • catch

9. Достигане във времето

 • "Трябва да хвана влак в 7 часа"
  синоним:
 • улов

10. Get or regain something necessary, usually quickly or briefly

 • "Catch some sleep"
 • "Catch one's breath"
  synonym:
 • catch

10. Вземете или възвърнете нещо необходимо, обикновено бързо или за кратко

 • "„хвани малко сън“"
 • "Хванете дъх"
  синоним:
 • улов

11. Catch up with and possibly overtake

 • "The rolls royce caught us near the exit ramp"
  synonym:
 • overtake
 • ,
 • catch
 • ,
 • catch up with

11. Догонвам и евентуално изпреварвам

 • "„ролс ройс ни хвана близо до изходната рампа“"
  синоним:
 • изпреварвам
 • ,
 • улов
 • ,
 • догонвам

12. Be struck or affected by

 • "Catch fire"
 • "Catch the mood"
  synonym:
 • catch

12. Да бъдат ударени или засегнати от

 • "Улов на огън"
 • "Хвана настроението"
  синоним:
 • улов

13. Check oneself during an action

 • "She managed to catch herself before telling her boss what was on her mind"
  synonym:
 • catch

13. Проверете себе си по време на действие

 • "Тя успя да се хване, преди да каже на шефа си какво мисли"
  синоним:
 • улов

14. Hear, usually without the knowledge of the speakers

 • "We overheard the conversation at the next table"
  synonym:
 • catch
 • ,
 • take in
 • ,
 • overhear

14. Чуйте, обикновено без знанието на говорителите

 • "„чухме разговора на следващата маса“"
  синоним:
 • улов
 • ,
 • влез
 • ,
 • подслушайте

15. See or watch

 • "View a show on television"
 • "This program will be seen all over the world"
 • "View an exhibition"
 • "Catch a show on broadway"
 • "See a movie"
  synonym:
 • watch
 • ,
 • view
 • ,
 • see
 • ,
 • catch
 • ,
 • take in

15. Виж или гледай

 • "Гледай предаване по телевизията"
 • "„тази програма ще се вижда по целия свят“"
 • "Гледай изложба"
 • "„хванете шоу на бродуей“"
 • "Виж филм"
  синоним:
 • часовник
 • ,
 • изглед
 • ,
 • виж
 • ,
 • улов
 • ,
 • влез

16. Cause to become accidentally or suddenly caught, ensnared, or entangled

 • "I caught the hem of my dress in the brambles"
  synonym:
 • catch

16. Причина да стане случайно или внезапно хванат, запленен или заплетен

 • "Хванах подгъва на роклята си в мрака"
  синоним:
 • улов

17. Detect a blunder or misstep

 • "The reporter tripped up the senator"
  synonym:
 • trip up
 • ,
 • catch

17. Открийте грешка или погрешна стъпка

 • "„репортерът задейства сенатора“"
  синоним:
 • пътуване нагоре
 • ,
 • улов

18. Grasp with the mind or develop an understanding of

 • "Did you catch that allusion?"
 • "We caught something of his theory in the lecture"
 • "Don't catch your meaning"
 • "Did you get it?"
 • "She didn't get the joke"
 • "I just don't get him"
  synonym:
 • catch
 • ,
 • get

18. Хванете с ума или развийте разбиране за

 • "Хванахте ли тази алюзия?"
 • "„хванахме нещо от неговата теория в лекцията“"
 • "Не хващайте значението си"
 • "Разбра ли го?"
 • "Тя не получи шегата"
 • "Просто не го получавам"
  синоним:
 • улов
 • ,
 • получите

19. Contract

 • "Did you catch a cold?"
  synonym:
 • catch

19. Договор

 • "Настина ли?"
  синоним:
 • улов

20. Start burning

 • "The fire caught"
  synonym:
 • catch

20. Започнете да изгаряте

 • "„огънят улови“"
  синоним:
 • улов

21. Perceive by hearing

 • "I didn't catch your name"
 • "She didn't get his name when they met the first time"
  synonym:
 • catch
 • ,
 • get

21. Възприема чрез слух

 • "Не те хванах името"
 • "Тя не получи името му, когато се срещнаха за първи път"
  синоним:
 • улов
 • ,
 • получите

22. Suffer from the receipt of

 • "She will catch hell for this behavior!"
  synonym:
 • catch
 • ,
 • get

22. Страдат от получаването на

 • "Тя ще хване ад за това поведение!"
  синоним:
 • улов
 • ,
 • получите

23. Attract

 • Cause to be enamored
 • "She captured all the men's hearts"
  synonym:
 • capture
 • ,
 • enamour
 • ,
 • trance
 • ,
 • catch
 • ,
 • becharm
 • ,
 • enamor
 • ,
 • captivate
 • ,
 • beguile
 • ,
 • charm
 • ,
 • fascinate
 • ,
 • bewitch
 • ,
 • entrance
 • ,
 • enchant

23. Привличане

 • Причина да се влюби
 • "„тя плени всички мъжки сърца“"
  синоним:
 • улавяне
 • ,
 • Енамур
 • ,
 • транс
 • ,
 • улов
 • ,
 • Becharm
 • ,
 • Енамор
 • ,
 • пленявайте
 • ,
 • Бегуил
 • ,
 • чар
 • ,
 • очарован
 • ,
 • омагьосва
 • ,
 • вход
 • ,
 • омагьосан

24. Apprehend and reproduce accurately

 • "She really caught the spirit of the place in her drawings"
 • "She got the mood just right in her photographs"
  synonym:
 • catch
 • ,
 • get

24. Възприемайте и възпроизвеждайте точно

 • "„тя наистина улови духа на мястото в своите рисунки“"
 • "„тя получи настроението точно на снимките си“"
  синоним:
 • улов
 • ,
 • получите

25. Take in and retain

 • "We have a big barrel to catch the rainwater"
  synonym:
 • catch

25. Вземете и задръжте

 • "Имаме голяма бъчва, за да хванем дъждовната вода"
  синоним:
 • улов

26. Spread or be communicated

 • "The fashion did not catch"
  synonym:
 • catch

26. Разпространявайте се или се съобщавайте

 • "„модата не хвана“"
  синоним:
 • улов

27. Be the catcher

 • "Who is catching?"
  synonym:
 • catch

27. Бъди ловецът

 • "Кой хваща?"
  синоним:
 • улов

28. Become aware of

 • "He caught her staring out the window"
  synonym:
 • catch

28. Осъзнайте

 • "Той я хвана да гледа през прозореца"
  синоним:
 • улов

29. Delay or hold up

 • Prevent from proceeding on schedule or as planned
 • "I was caught in traffic and missed the meeting"
  synonym:
 • catch

29. Забавяне или задържане

 • Не позволявайте да продължите по график или по план
 • "„бях хванат в трафика и пропуснах срещата“"
  синоним:
 • улов

Examples of using

Where's the catch?
Къде е уловката?
It is not easy to catch a hare with your bare hands.
Не е лесно да хванеш заек с голи ръце.
Hurry up and you can still catch your train.
Побързай и ще можеш да хванеш влака си.