Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "card" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "карта" на български език

EnglishBulgarian

Card

[Карта]
/kɑrd/

noun

1. One of a set of small pieces of stiff paper marked in various ways and used for playing games or for telling fortunes

 • "He collected cards and traded them with the other boys"
  synonym:
 • card

1. Един от набор от малки парчета твърда хартия, маркирани по различни начини и използвани за игра на игри или за разказване на късмети

 • "Събираше карти и ги разменяше с другите момчета"
  синоним:
 • карта

2. A card certifying the identity of the bearer

 • "He had to show his card to get in"
  synonym:
 • card
 • ,
 • identity card

2. Карта, удостоверяваща самоличността на приносителя

 • "Трябваше да покаже картата си, за да влезе"
  синоним:
 • карта
 • ,
 • лична карта

3. A rectangular piece of stiff paper used to send messages (may have printed greetings or pictures)

 • "They sent us a card from miami"
  synonym:
 • card

3. Правоъгълно парче твърда хартия, използвано за изпращане на съобщения (може да има отпечатани поздрави или снимки)

 • "Изпратиха ни картичка от маями"
  синоним:
 • карта

4. Thin cardboard, usually rectangular

  synonym:
 • card

4. Тънък картон, обикновено правоъгълен

  синоним:
 • карта

5. A witty amusing person who makes jokes

  synonym:
 • wag
 • ,
 • wit
 • ,
 • card

5. Остроумен забавен човек, който си прави шеги

  синоним:
 • ваг
 • ,
 • остроумие
 • ,
 • карта

6. A sign posted in a public place as an advertisement

 • "A poster advertised the coming attractions"
  synonym:
 • poster
 • ,
 • posting
 • ,
 • placard
 • ,
 • notice
 • ,
 • bill
 • ,
 • card

6. Табела, поставена на обществено място като реклама

 • "Плакат рекламираше предстоящите атракции"
  синоним:
 • плакат
 • ,
 • публикуване
 • ,
 • известие
 • ,
 • бил
 • ,
 • карта

7. A printed or written greeting that is left to indicate that you have visited

  synonym:
 • calling card
 • ,
 • visiting card
 • ,
 • card

7. Печатен или писмен поздрав, който се оставя да показва, че сте посетили

  синоним:
 • визитна картичка
 • ,
 • карта

8. (golf) a record of scores (as in golf)

 • "You have to turn in your card to get a handicap"
  synonym:
 • card
 • ,
 • scorecard

8. (голф) рекорд от резултати (както в голфа)

 • "Трябва да предадеш картата си, за да получиш хендикап"
  синоним:
 • карта
 • ,
 • карта с резултати

9. A list of dishes available at a restaurant

 • "The menu was in french"
  synonym:
 • menu
 • ,
 • bill of fare
 • ,
 • card
 • ,
 • carte du jour
 • ,
 • carte

9. Списък на ястията, налични в ресторант

 • "Менюто беше на френски"
  синоним:
 • меню
 • ,
 • сметка за тарифа
 • ,
 • карта
 • ,
 • карт дю жур
 • ,
 • карт

10. (baseball) a list of batters in the order in which they will bat

 • "The managers presented their cards to the umpire at home plate"
  synonym:
 • batting order
 • ,
 • card
 • ,
 • lineup

10. (бейзбол) списък с биячи в реда, в който ще бият

 • "Мениджърите представиха картите си на съдията у дома"
  синоним:
 • батинг ред
 • ,
 • карта
 • ,
 • състав

11. A printed circuit that can be inserted into expansion slots in a computer to increase the computer's capabilities

  synonym:
 • circuit board
 • ,
 • circuit card
 • ,
 • board
 • ,
 • card
 • ,
 • plug-in
 • ,
 • add-in

11. Печатна схема, която може да бъде поставена в разширителни слотове в компютър, за да се увеличат възможностите на компютъра

  синоним:
 • платка
 • ,
 • схема карта
 • ,
 • дъска
 • ,
 • карта
 • ,
 • плъгин
 • ,
 • добавка

verb

1. Separate the fibers of

 • "Tease wool"
  synonym:
 • tease
 • ,
 • card

1. Разделете влакната на

 • "Раздразнителна вълна"
  синоним:
 • дразня
 • ,
 • карта

2. Ask someone for identification to determine whether he or she is old enough to consume liquor

 • "I was carded when i tried to buy a beer!"
  synonym:
 • card

2. Помолете някого за идентификация, за да определите дали той или тя е достатъчно възрастен, за да консумира алкохол

 • "Бях кардиран, когато се опитах да си купя бира!"
  синоним:
 • карта

Examples of using

This is my business card.
Това е моята визитна картичка.
Tom found someone's business card in his pocket, but couldn't remember where he got it.
Том намери една визитка в джоба си, но не можа да си спомни откъде се е сдобил с нея.
Tom gave Mary his business card.
Том си даде визитката на Мери.