Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "carbon" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "въглерод" на български език

EnglishBulgarian

Carbon

[Въглерод]
/kɑrbən/

noun

1. An abundant nonmetallic tetravalent element occurring in three allotropic forms: amorphous carbon and graphite and diamond

 • Occurs in all organic compounds
  synonym:
 • carbon
 • ,
 • C
 • ,
 • atomic number 6

1. Изобилен неметален четиривалентен елемент, срещащ се в три алотропни форми: аморфен въглерод и графит и диамант

 • Среща се във всички органични съединения
  синоним:
 • въглерод
 • ,
 • C
 • ,
 • атомен номер 6

2. A thin paper coated on one side with a dark waxy substance (often containing carbon)

 • Used to transfer characters from the original to an under sheet of paper
  synonym:
 • carbon paper
 • ,
 • carbon

2. Тънка хартия, покрита от едната страна с тъмно восъчно вещество (често съдържащо въглерод)

 • Използва се за прехвърляне на знаци от оригинала към лист хартия под него
  синоним:
 • въглеродна хартия
 • ,
 • въглерод

3. A copy made with carbon paper

  synonym:
 • carbon
 • ,
 • carbon copy

3. Копие, направено с въглеродна хартия

  синоним:
 • въглерод
 • ,
 • копие копие

Examples of using

Cast iron is an alloy of iron and carbon.
Чугунът е сплав от желязо и въглерод.