Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Capture на български език

EnglishBulgarian

Capture

/kæpʧər/

noun

1. The act of forcibly dispossessing an owner of property

  synonym:
 • capture
 • ,
 • gaining control
 • ,
 • seizure

1. Актът за насилствено разпореждане на собственик на собственост

синоним:
 • улавяне,
 • придобиване на контрол,
 • припадък

2. A process whereby a star or planet holds an object in its gravitational field

  synonym:
 • capture

2. Процес, при който звезда или планета държи обект в своето гравитационно поле

синоним:
 • улавяне

3. Any process in which an atomic or nuclear system acquires an additional particle

  synonym:
 • capture

3. Всеки процес, при който атомна или ядрена система придобива допълнителна частица

синоним:
 • улавяне

4. The act of taking of a person by force

  synonym:
 • capture
 • ,
 • seizure

4. Актът на вземане на човек със сила

синоним:
 • улавяне,
 • припадък

5. The removal of an opponent's piece from the chess board

  synonym:
 • capture

5. Премахването на парче на противник от шахматната дъска

синоним:
 • улавяне

verb

1. Succeed in representing or expressing something intangible

 • "Capture the essence of spring"
 • "Capture an idea"
  synonym:
 • capture

1. Успяват да представят или изразят нещо нематериално

 • "Улавяне на същността на пролетта"
 • "Улавяне на идея"
синоним:
 • улавяне

2. Attract

 • Cause to be enamored
 • "She captured all the men's hearts"
  synonym:
 • capture
 • ,
 • enamour
 • ,
 • trance
 • ,
 • catch
 • ,
 • becharm
 • ,
 • enamor
 • ,
 • captivate
 • ,
 • beguile
 • ,
 • charm
 • ,
 • fascinate
 • ,
 • bewitch
 • ,
 • entrance
 • ,
 • enchant

2. Привличане

 • Причина да се влюби
 • "„тя плени всички мъжки сърца“"
синоним:
 • улавяне,
 • Енамур,
 • транс,
 • улов,
 • Becharm,
 • Енамор,
 • пленявайте,
 • Бегуил,
 • чар,
 • очарован,
 • омагьосва,
 • вход,
 • омагьосан

3. Succeed in catching or seizing, especially after a chase

 • "We finally got the suspect"
 • "Did you catch the thief?"
  synonym:
 • get
 • ,
 • catch
 • ,
 • capture

3. Успяват да хванат или изземат, особено след преследване

 • "Най-накрая получихме заподозрения"
 • "- хванахте ли крадеца?"
синоним:
 • получите,
 • улов,
 • улавяне

4. Bring about the capture of an elementary particle or celestial body and causing it enter a new orbit

 • "This nucleus has captured the slow-moving neutrons"
 • "The star captured a comet"
  synonym:
 • capture

4. Доведе до улавяне на елементарна частица или небесно тяло и причиняването му да влезе в нова орбита

 • "„това ядро е обхванало бавно движещите се неутрони“"
 • "„звездата превзе комета“"
синоним:
 • улавяне

5. Take possession of by force, as after an invasion

 • "The invaders seized the land and property of the inhabitants"
 • "The army seized the town"
 • "The militia captured the castle"
  synonym:
 • appropriate
 • ,
 • capture
 • ,
 • seize
 • ,
 • conquer

5. Завладяване със сила, както след нашествие

 • "Нашествениците завзеха земята и имуществото на жителите"
 • "Армията завзе града"
 • "Милицията превзе замъка"
синоним:
 • подходящ,
 • улавяне,
 • изземване,
 • завладявам

6. Capture as if by hunting, snaring, or trapping

 • "I caught a rabbit in the trap today"
  synonym:
 • capture
 • ,
 • catch

6. Улавяне, сякаш чрез лов, хъркане или капан

 • "Днес хванах заек в капана"
синоним:
 • улавяне,
 • улов