Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "calorie" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "калоричен" на български език

EnglishBulgarian

Calorie

[калория]
/kæləri/

noun

1. A unit of heat equal to the amount of heat required to raise the temperature of one kilogram of water by one degree at one atmosphere pressure

 • Used by nutritionists to characterize the energy-producing potential in food
  synonym:
 • Calorie
 • ,
 • kilogram calorie
 • ,
 • kilocalorie
 • ,
 • large calorie
 • ,
 • nutritionist's calorie

1. Единица топлина, равна на количеството топлина, необходимо за повишаване на температурата на един килограм вода с един градус при едно атмосферно налягане

 • Използвани от диетолозите за характеризиране на потенциала за производство на енергия в храните
  синоним:
 • калория
 • ,
 • килограм калориен
 • ,
 • килокалория
 • ,
 • голяма калория
 • ,
 • калория на диетолога

2. Unit of heat defined as the quantity of heat required to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree centigrade at atmospheric pressure

  synonym:
 • calorie
 • ,
 • gram calorie
 • ,
 • small calorie

2. Единица топлина, определена като количество топлина, необходимо за повишаване на температурата на 1 грам вода с 1 градус по целзий при атмосферно налягане

  синоним:
 • калорични
 • ,
 • грам калоричност
 • ,
 • малка калория