Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "call" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "обаждане" на български език

EnglishBulgarian

Call

[Обадете се]
/kɔl/

noun

1. A telephone connection

 • "She reported several anonymous calls"
 • "He placed a phone call to london"
 • "He heard the phone ringing but didn't want to take the call"
  synonym:
 • call
 • ,
 • phone call
 • ,
 • telephone call

1. Телефонна връзка

 • "Тя отчете няколко анонимни обаждания"
 • "Той се обади по телефона в лондон"
 • "Чу телефона да звъни, но не искаше да се обажда"
  синоним:
 • обаждане
 • ,
 • телефонен разговор
 • ,
 • телефонно обаждане

2. A special disposition (as if from a divine source) to pursue a particular course

 • "He was disappointed that he had not heard the call"
  synonym:
 • Call

2. Специално разположение ( сякаш от божествен източник ) за провеждане на определен курс

 • "Той беше разочарован, че не беше чул обаждането"
  синоним:
 • Обадете се

3. A loud utterance

 • Often in protest or opposition
 • "The speaker was interrupted by loud cries from the rear of the audience"
  synonym:
 • cry
 • ,
 • outcry
 • ,
 • call
 • ,
 • yell
 • ,
 • shout
 • ,
 • vociferation

3. Силно изказване

 • Често в знак на протест или опозиция
 • "Ораторът беше прекъснат от силни викове от задната страна на публиката"
  синоним:
 • плача
 • ,
 • outcry
 • ,
 • обаждане
 • ,
 • крещи
 • ,
 • вик
 • ,
 • разпространение

4. A demand especially in the phrase "the call of duty"

  synonym:
 • call
 • ,
 • claim

4. Искане, особено във фразата "призив на мито"

  синоним:
 • обаждане
 • ,
 • иск

5. The characteristic sound produced by a bird

 • "A bird will not learn its song unless it hears it at an early age"
  synonym:
 • birdcall
 • ,
 • call
 • ,
 • birdsong
 • ,
 • song

5. Характерният звук, произведен от птица

 • "Птица няма да научи песента си, освен ако не я чуе в ранна възраст"
  синоним:
 • Birdcall
 • ,
 • обаждане
 • ,
 • птичи
 • ,
 • песен

6. A brief social visit

 • "Senior professors' wives no longer make afternoon calls on newcomers"
 • "The characters in henry james' novels are forever paying calls on each other, usually in the parlor of some residence"
  synonym:
 • call

6. Кратко социално посещение

 • "Съпругите на висшите професори вече не правят следобедни обаждания към новодошлите"
 • "Героите в романите на хенри джеймс завинаги плащат обаждания един към друг, обикновено в салона на някаква резиденция"
  синоним:
 • обаждане

7. A demand by a broker that a customer deposit enough to bring his margin up to the minimum requirement

  synonym:
 • margin call
 • ,
 • call

7. Искане от брокер, че клиентът депозира достатъчно, за да приведе маржа си до минималното изискване

  синоним:
 • маржин повикване
 • ,
 • обаждане

8. A demand for a show of hands in a card game

 • "After two raises there was a call"
  synonym:
 • call

8. Търсене на показване на ръце в игра с карти

 • "След две повиквания имаше обаждане"
  синоним:
 • обаждане

9. A request

 • "Many calls for christmas stories"
 • "Not many calls for buggywhips"
  synonym:
 • call

9. Заявка

 • "Много призиви за коледни истории"
 • "Не много обаждания за бъги"
  синоним:
 • обаждане

10. An instruction that interrupts the program being executed

 • "Pascal performs calls by simply giving the name of the routine to be executed"
  synonym:
 • call

10. Инструкция, която прекъсва програмата, която се изпълнява

 • "„паскал извършва обаждания, като просто дава името на рутината, която трябва да бъде изпълнена“"
  синоним:
 • обаждане

11. A visit in an official or professional capacity

 • "The pastor's calls on his parishioners"
 • "The salesman's call on a customer"
  synonym:
 • call

11. Посещение в официално или професионално качество

 • "Призивите на пастора към неговите енориаши"
 • "Обаждането на продавача на клиент"
  синоним:
 • обаждане

12. (sports) the decision made by an umpire or referee

 • "He was ejected for protesting the call"
  synonym:
 • call

12. ( спорт ) решението, взето от съдия или съдия

 • "Той беше изхвърлен за протест срещу призива"
  синоним:
 • обаждане

13. The option to buy a given stock (or stock index or commodity future) at a given price before a given date

  synonym:
 • call option
 • ,
 • call

13. Опцията за закупуване на даден запас ( или борсов индекс или стоково бъдеще ) на дадена цена преди дадена дата

  синоним:
 • опция за обаждане
 • ,
 • обаждане

verb

1. Assign a specified (usually proper) proper name to

 • "They named their son david"
 • "The new school was named after the famous civil rights leader"
  synonym:
 • name
 • ,
 • call

1. Присвойте определено ( обикновено правилно ) подходящо име на

 • "„назоваха сина си дейвид“"
 • "„новото училище е кръстено на известния лидер за граждански права“"
  синоним:
 • име
 • ,
 • обаждане

2. Ascribe a quality to or give a name of a common noun that reflects a quality

 • "He called me a bastard"
 • "She called her children lazy and ungrateful"
  synonym:
 • call

2. Приписвайте качество или дайте име на общо съществително име, което отразява качеството

 • "Той ме нарече копеле"
 • "„тя нарече децата си мързеливи и неблагодарни“"
  синоним:
 • обаждане

3. Get or try to get into communication (with someone) by telephone

 • "I tried to call you all night"
 • "Take two aspirin and call me in the morning"
  synonym:
 • call
 • ,
 • telephone
 • ,
 • call up
 • ,
 • phone
 • ,
 • ring

3. Вземете или се опитайте да влезете в комуникация ( с някой ) по телефона

 • "Опитах се да ти се обадя цяла нощ"
 • "Вземете два аспирина и ми се обадете сутрин"
  синоним:
 • обаждане
 • ,
 • телефон
 • ,
 • обади се
 • ,
 • пръстен

4. Utter a sudden loud cry

 • "She cried with pain when the doctor inserted the needle"
 • "I yelled to her from the window but she couldn't hear me"
  synonym:
 • shout
 • ,
 • shout out
 • ,
 • cry
 • ,
 • call
 • ,
 • yell
 • ,
 • scream
 • ,
 • holler
 • ,
 • hollo
 • ,
 • squall

4. Изрича внезапен силен вик

 • "Тя плачеше от болка, когато лекарят вкара иглата"
 • "Виках й от прозореца, но тя не можа да ме чуе"
  синоним:
 • вик
 • ,
 • извикайте
 • ,
 • плача
 • ,
 • обаждане
 • ,
 • крещи
 • ,
 • писък
 • ,
 • Holler
 • ,
 • Hollo
 • ,
 • клек

5. Order, request, or command to come

 • "She was called into the director's office"
 • "Call the police!"
  synonym:
 • call
 • ,
 • send for

5. Поръчка, заявка или команда да дойде

 • "„тя беше повикана в кабинета на директора“"
 • "Обадете се в полицията!"
  синоним:
 • обаждане
 • ,
 • изпрати за

6. Pay a brief visit

 • "The mayor likes to call on some of the prominent citizens"
  synonym:
 • visit
 • ,
 • call in
 • ,
 • call

6. Посетете кратко посещение

 • "„кметът обича да призовава някои от видни граждани“"
  синоним:
 • посещение
 • ,
 • обадете се
 • ,
 • обаждане

7. Call a meeting

 • Invite or command to meet
 • "The wannsee conference was called to discuss the `final solution'"
 • "The new dean calls meetings every week"
  synonym:
 • call

7. Свикайте среща

 • Покани или заповядай да се срещнем
 • "„конференцията на wannsee беше призована да обсъди„ окончателното решение ““'"
 • "„новият декан свиква срещи всяка седмица“"
  синоним:
 • обаждане

8. Read aloud to check for omissions or absentees

 • "Call roll"
  synonym:
 • call

8. Прочетете на глас, за да проверите за пропуски или отсъстващи

 • "„повикване на ролка“"
  синоним:
 • обаждане

9. Send a message or attempt to reach someone by radio, phone, etc.

 • Make a signal to in order to transmit a message
 • "Hawaii is calling!"
 • "A transmitter in samoa was heard calling"
  synonym:
 • call

9. Изпратете съобщение или опит да се свържете с някого по радио, телефон и т.н.

 • Отправете сигнал към, за да предадете съобщение
 • "Хавай се обажда!"
 • "„чу се предавател в самоа“"
  синоним:
 • обаждане

10. Utter a characteristic note or cry

 • "Bluejays called to one another"
  synonym:
 • call

10. Изречете характерна нота или плачете

 • "Блуджеи се обадиха един на друг"
  синоним:
 • обаждане

11. Stop or postpone because of adverse conditions, such as bad weather

 • "Call a football game"
  synonym:
 • call

11. Спрете или отложете поради неблагоприятни условия, като например лошо време

 • "Обадете се на футболна игра"
  синоним:
 • обаждане

12. Greet, as with a prescribed form, title, or name

 • "He always addresses me with `sir'"
 • "Call me mister"
 • "She calls him by first name"
  synonym:
 • address
 • ,
 • call

12. Поздрави, както с предписана форма, заглавие или име

 • "„той винаги се обръща към мен със„ сър ““'"
 • "„обадете ми се господин“"
 • "„тя го нарича с име“"
  синоним:
 • адрес
 • ,
 • обаждане

13. Make a stop in a harbour

 • "The ship will call in honolulu tomorrow"
  synonym:
 • call

13. Направете спирка в пристанище

 • "Корабът ще се обади в хонолулу утре"
  синоним:
 • обаждане

14. Demand payment of (a loan)

 • "Call a loan"
  synonym:
 • call
 • ,
 • call in

14. Плащане на искане на ( заем )

 • "„обадете се на заем“"
  синоним:
 • обаждане
 • ,
 • обадете се

15. Make a demand, as for a card or a suit or a show of hands

 • "He called his trump"
  synonym:
 • bid
 • ,
 • call

15. Направете търсене, както за карта или костюм или показване на ръце

 • "Той нарече своя коз"
  синоним:
 • наддаване
 • ,
 • обаждане

16. Give the calls (to the dancers) for a square dance

  synonym:
 • call
 • ,
 • call off

16. Дайте обажданията ( на танцьорите ) за квадратен танц

  синоним:
 • обаждане
 • ,
 • изключвам

17. Indicate a decision in regard to

 • "Call balls and strikes behind the plate"
  synonym:
 • call

17. Посочете решение по отношение на

 • "Обадете топки и удари зад чинията"
  синоним:
 • обаждане

18. Make a prediction about

 • Tell in advance
 • "Call the outcome of an election"
  synonym:
 • predict
 • ,
 • foretell
 • ,
 • prognosticate
 • ,
 • call
 • ,
 • forebode
 • ,
 • anticipate
 • ,
 • promise

18. Направете прогноза за

 • Кажи предварително
 • "„призовавайте резултата от избори“"
  синоним:
 • предсказване
 • ,
 • предсказател
 • ,
 • прогностика
 • ,
 • обаждане
 • ,
 • предчувствие
 • ,
 • предвидете
 • ,
 • обещавам

19. Require the presentation of for redemption before maturation

 • "Call a bond"
  synonym:
 • call

19. Изискват представяне за обратно изкупуване преди съзряване

 • "„обадете се на връзка“"
  синоним:
 • обаждане

20. Challenge (somebody) to make good on a statement

 • Charge with or censure for an offense
 • "He deserves to be called on that"
  synonym:
 • call

20. Предизвикателство ( някой ) да направи добро в изявление

 • Обвинение или недоверие за престъпление
 • "„той заслужава да бъде призован по този въпрос“"
  синоним:
 • обаждане

21. Declare in the capacity of an umpire or referee

 • "Call a runner out"
  synonym:
 • call

21. Декларирайте в качеството си на съдия или съдия

 • "Извикай бегач"
  синоним:
 • обаждане

22. Lure by imitating the characteristic call of an animal

 • "Call ducks"
  synonym:
 • call

22. Примамка чрез имитиране на характерния зов на животно

 • "„обадете се на патици“"
  синоним:
 • обаждане

23. Order or request or give a command for

 • "The unions called a general strike for sunday"
  synonym:
 • call

23. Поръчайте или поискайте или дайте команда за

 • "„съюзите нарекоха обща стачка за неделя“"
  синоним:
 • обаждане

24. Order, summon, or request for a specific duty or activity, work, role

 • "He was already called 4 times for jury duty"
 • "They called him to active military duty"
  synonym:
 • call

24. Поръчка, призовка или искане за конкретно мито или дейност, работа, роля

 • "„той вече беше повикан 4 пъти за дежурство“"
 • "Обадиха го на активно военно задължение"
  синоним:
 • обаждане

25. Utter in a loud voice or announce

 • "He called my name"
 • "The auctioneer called the bids"
  synonym:
 • call

25. Изречете с висок глас или обявете

 • "„той нарече името ми“"
 • "„търговецът нарече офертите“"
  синоним:
 • обаждане

26. Challenge the sincerity or truthfulness of

 • "Call the speaker on a question of fact"
  synonym:
 • call

26. Предизвикайте искреността или истинността на

 • "Обадете оратора по фактически въпрос"
  синоним:
 • обаждане

27. Consider or regard as being

 • "I would not call her beautiful"
  synonym:
 • call

27. Счита или счита за

 • "Не бих я нарекъл красива"
  синоним:
 • обаждане

28. Rouse somebody from sleep with a call

 • "I was called at 5 a.m. this morning"
  synonym:
 • call

28. Събуди някого от сън с обаждане

 • "Бях повикан в 5 часа сутринта тази сутрин"
  синоним:
 • обаждане

Examples of using

What do you call this in French?
Как се нарича това на френски?
I think we should call Tom.
Мисля, че трябва да извикаме Том.
I should give Tom a call.
Трябва да се обадя на Том.