Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Buy на български език

EnglishBulgarian

Buy

/baɪ/

noun

1. An advantageous purchase

 • "She got a bargain at the auction"
 • "The stock was a real buy at that price"
  synonym:
 • bargain
 • ,
 • buy
 • ,
 • steal

1. Изгодна покупка

 • "Тя получи сделка на търга"
 • "Акцията беше истинска покупка на тази цена"
  синоним:
 • изгодни
 • ,
 • купувам
 • ,
 • открадна

verb

1. Obtain by purchase

 • Acquire by means of a financial transaction
 • "The family purchased a new car"
 • "The conglomerate acquired a new company"
 • "She buys for the big department store"
  synonym:
 • buy
 • ,
 • purchase

1. Получаване чрез покупка

 • Придобиват чрез финансова транзакция
 • "„семейството закупи нова кола“"
 • "„конгломератът придоби нова компания“"
 • "„тя купува за големия универсален магазин“"
  синоним:
 • купувам
 • ,
 • покупка

2. Make illegal payments to in exchange for favors or influence

 • "This judge can be bought"
  synonym:
 • bribe
 • ,
 • corrupt
 • ,
 • buy
 • ,
 • grease one's palms

2. Извършват незаконни плащания в замяна на услуги или влияние

 • "„този съдия може да бъде купен“"
  синоним:
 • подкуп
 • ,
 • корумпиран
 • ,
 • купувам
 • ,
 • намажете дланите

3. Be worth or be capable of buying

 • "This sum will buy you a ride on the train"
  synonym:
 • buy

3. Струва или е в състояние да купува

 • "„тази сума ще ви купи возене във влака“"
  синоним:
 • купувам

4. Acquire by trade or sacrifice or exchange

 • "She wanted to buy his love with her dedication to him and his work"
  synonym:
 • buy

4. Придобиват чрез търговия или жертва или замяна

 • "Тя искаше да купи любовта му с нейната отдаденост към него и работата му"
  синоним:
 • купувам

5. Accept as true

 • "I can't buy this story"
  synonym:
 • buy

5. Приемете като вярно

 • "„не мога да си купя тази история“"
  синоним:
 • купувам

Examples of using

I'd like to buy the car you're selling, but I don't have enough money right now.
Бих искала да купя колата, която продаваш, но в момента нямам достатъчно пари.
I'd like to buy the car you're selling, but I don't have enough money right now.
Бих искала да купя колата, която продавате, но в момента нямам достатъчно пари.
I'd like to buy the car you're selling, but I don't have enough money right now.
Бих искал да купя колата, която продавате, но в момента нямам достатъчно пари.