Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "button" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "бутон" на български език

EnglishBulgarian

Button

[Бутон]
/bətən/

noun

1. A round fastener sewn to shirts and coats etc to fit through buttonholes

  synonym:
 • button

1. Кръгла закопчалка, пришита към ризи и палта и т.н., за да се побере през бутоните

  синоним:
 • бутон

2. An electrical switch operated by pressing

 • "The elevator was operated by push buttons"
 • "The push beside the bed operated a buzzer at the desk"
  synonym:
 • push button
 • ,
 • push
 • ,
 • button

2. Електрически превключвател, задействан чрез натискане

 • "Асансьорът се управляваше от бутони"
 • "Натискането до леглото задейства зумер на бюрото"
  синоним:
 • бутон
 • ,
 • Натиснете

3. Any of various plant parts that resemble buttons

  synonym:
 • button

3. Всяка от различни растителни части, които приличат на бутони

  синоним:
 • бутон

4. A round flat badge displaying information and suitable for pinning onto a garment

 • "They passed out campaign buttons for their candidate"
  synonym:
 • button

4. Кръгла плоска значка, показваща информация и подходяща за приковаване към дреха

 • "Те раздадоха бутоните на кампанията за своя кандидат"
  синоним:
 • бутон

5. A female sexual organ homologous to the penis

  synonym:
 • clitoris
 • ,
 • clit
 • ,
 • button

5. Женски полов орган, хомологичен на пениса

  синоним:
 • Клитор
 • ,
 • бутон

6. A device that when pressed will release part of a mechanism

  synonym:
 • release
 • ,
 • button

6. Устройство, което при натискане ще освободи част от механизъм

  синоним:
 • освобождаване
 • ,
 • бутон

7. Any artifact that resembles a button

  synonym:
 • button

7. Всеки артефакт, наподобяващ бутон

  синоним:
 • бутон

verb

1. Provide with buttons

 • "Button a shirt"
  synonym:
 • button

1. Осигурете бутони

 • "Бутон риза"
  синоним:
 • бутон

2. Fasten with buttons

 • "Button the dress"
  synonym:
 • button

2. Закопчайте с бутони

 • "Бутон роклята"
  синоним:
 • бутон

Examples of using

Your shirt has a button missing.
На ризата ти ѝ липсва едно копче.
Press the Shift button.
Натиснете бутон Shift.
Tom got on the elevator and pressed the button for the third floor.
Том стигна до асансьорите и натисна копчето за третия етаж.