Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "burst" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "избухване" на български език

EnglishBulgarian

Burst

[Спукване]
/bərst/

noun

1. The act of exploding or bursting

 • "The explosion of the firecrackers awoke the children"
 • "The burst of an atom bomb creates enormous radiation aloft"
  synonym:
 • explosion
 • ,
 • burst

1. Актът на експлозия или спукване

 • "Експлозията на петардите събуди децата"
 • "Избухването на атомна бомба създава огромна радиация нагоре"
  синоним:
 • експлозия
 • ,
 • спукване

2. Rapid simultaneous discharge of firearms

 • "Our fusillade from the left flank caught them by surprise"
  synonym:
 • fusillade
 • ,
 • salvo
 • ,
 • volley
 • ,
 • burst

2. Бързо едновременно изстрелване на огнестрелни оръжия

 • "Нашият фузилад от левия фланг ги изненада"
  синоним:
 • фузилада
 • ,
 • залп
 • ,
 • спукване

3. A sudden flurry of activity (often for no obvious reason)

 • "A burst of applause"
 • "A fit of housecleaning"
  synonym:
 • burst
 • ,
 • fit

3. Внезапна вълна от активност (често без очевидна причина)

 • "Изблик на аплодисменти"
 • "„пристъп на почистване на дома“"
  синоним:
 • спукване
 • ,
 • подходящ

4. A sudden intense happening

 • "An outburst of heavy rain"
 • "A burst of lightning"
  synonym:
 • outburst
 • ,
 • burst
 • ,
 • flare-up

4. Внезапно интензивно случване

 • "Изблик на силен дъжд"
 • "Изблик на мълния"
  синоним:
 • избухване
 • ,
 • спукване
 • ,
 • пламване

verb

1. Come open suddenly and violently, as if from internal pressure

 • "The bubble burst"
  synonym:
 • burst
 • ,
 • split
 • ,
 • break open

1. Елате отворени внезапно и бурно, сякаш от вътрешен натиск

 • "Балонът се спука"
  синоним:
 • спукване
 • ,
 • разцепи
 • ,
 • отвори

2. Force out or release suddenly and often violently something pent up

 • "Break into tears"
 • "Erupt in anger"
  synonym:
 • break
 • ,
 • burst
 • ,
 • erupt

2. Изтласкайте или освободете внезапно и често насилствено нещо се задържа

 • "Разкъсай се в сълзи"
 • "Изригнал от гняв"
  синоним:
 • счупване
 • ,
 • спукване
 • ,
 • изригване

3. Burst outward, usually with noise

 • "The champagne bottle exploded"
  synonym:
 • explode
 • ,
 • burst

3. Избухнете навън, обикновено с шум

 • "Бутилката шампанско избухна"
  синоним:
 • експлодирам
 • ,
 • спукване

4. Move suddenly, energetically, or violently

 • "He burst out of the house into the cool night"
  synonym:
 • burst

4. Движете се внезапно, енергично или насилствено

 • "Той избухна от къщата в прохладната нощ"
  синоним:
 • спукване

5. Be in a state of movement or action

 • "The room abounded with screaming children"
 • "The garden bristled with toddlers"
  synonym:
 • abound
 • ,
 • burst
 • ,
 • bristle

5. Бъдете в състояние на движение или действие

 • "Стаята изобилстваше от крещящи деца"
 • "Градината настръхна от малки деца"
  синоним:
 • изобилствам
 • ,
 • спукване
 • ,
 • четина

6. Emerge suddenly

 • "The sun burst into view"
  synonym:
 • burst

6. Изникнете внезапно

 • "Слънцето избухна в полезрението"
  синоним:
 • спукване

7. Cause to burst

 • "The ice broke the pipe"
  synonym:
 • collapse
 • ,
 • burst

7. Причина да се спука

 • "Ледът счупи тръбата"
  синоним:
 • колапс
 • ,
 • спукване

8. Break open or apart suddenly and forcefully

 • "The dam burst"
  synonym:
 • burst
 • ,
 • bust

8. Да се отвори или раздели внезапно и насила

 • "Язовирът се спука"
  синоним:
 • спукване
 • ,
 • бюст

Examples of using

The young girl burst into tears.
Младото момиче избухна в сълзи.