Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "bunk" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "парче" на български език

EnglishBulgarian

Bunk

[Ко́йка]
/bəŋk/

noun

1. A long trough for feeding cattle

  synonym:
 • bunk
 • ,
 • feed bunk

1. Дълго корито за хранене на добитък

  синоним:
 • двуетажен
 • ,
 • фураж двуетажно

2. A bed on a ship or train

 • Usually in tiers
  synonym:
 • berth
 • ,
 • bunk
 • ,
 • built in bed

2. Легло на кораб или влак

 • Обикновено в нива
  синоним:
 • причал
 • ,
 • двуетажен
 • ,
 • вградено в леглото

3. A rough bed (as at a campsite)

  synonym:
 • bunk

3. Грубо легло ( като в къмпинг )

  синоним:
 • двуетажен

4. Unacceptable behavior (especially ludicrously false statements)

  synonym:
 • bunk
 • ,
 • bunkum
 • ,
 • buncombe
 • ,
 • guff
 • ,
 • rot
 • ,
 • hogwash

4. Неприемливо поведение ( особено нелепо неверни твърдения )

  синоним:
 • двуетажен
 • ,
 • bunkum
 • ,
 • Buncombe
 • ,
 • guff
 • ,
 • гниене
 • ,
 • hogwash

5. A message that seems to convey no meaning

  synonym:
 • nonsense
 • ,
 • bunk
 • ,
 • nonsensicality
 • ,
 • meaninglessness
 • ,
 • hokum

5. Съобщение, което изглежда не предава смисъл

  синоним:
 • глупости
 • ,
 • двуетажен
 • ,
 • безсмисленост
 • ,
 • без значение
 • ,
 • Хокум

6. Beds built one above the other

  synonym:
 • bunk bed
 • ,
 • bunk

6. Легла, построени една над друга

  синоним:
 • двуетажно легло
 • ,
 • двуетажен

verb

1. Avoid paying

 • "Beat the subway fare"
  synonym:
 • beat
 • ,
 • bunk

1. Избягвайте плащането

 • "Победи тарифата на метрото"
  синоним:
 • победи
 • ,
 • двуетажен

2. Provide with a bunk

 • "We bunked the children upstairs"
  synonym:
 • bunk

2. Осигурете двуетажно

 • "„натрупахме децата горе“"
  синоним:
 • двуетажен

3. Flee

 • Take to one's heels
 • Cut and run
 • "If you see this man, run!"
 • "The burglars escaped before the police showed up"
  synonym:
 • scat
 • ,
 • run
 • ,
 • scarper
 • ,
 • turn tail
 • ,
 • lam
 • ,
 • run away
 • ,
 • hightail it
 • ,
 • bunk
 • ,
 • head for the hills
 • ,
 • take to the woods
 • ,
 • escape
 • ,
 • fly the coop
 • ,
 • break away

3. Бягам

 • Вземете до петите
 • Режете и бягайте
 • "Ако видите този човек, бягайте!"
 • "Крадниците избягаха, преди полицията да се появи"
  синоним:
 • разпръснат
 • ,
 • тичам
 • ,
 • шал
 • ,
 • обърни опашка
 • ,
 • лам
 • ,
 • бягай
 • ,
 • hightail го
 • ,
 • двуетажен
 • ,
 • тръгнете към хълмовете
 • ,
 • отведете се в гората
 • ,
 • бягство
 • ,
 • лети купето
 • ,
 • откъснете се