Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "bridge" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "мост" на български език

EnglishBulgarian

Bridge

[Мост]
/brɪʤ/

noun

1. A structure that allows people or vehicles to cross an obstacle such as a river or canal or railway etc.

  synonym:
 • bridge
 • ,
 • span

1. Структура, която позволява на хората или превозните средства да преминат през препятствие като река или канал или железопътна линия и т.н.

синоним:
 • мост,
 • педя

2. A circuit consisting of two branches (4 arms arranged in a diamond configuration) across which a meter is connected

  synonym:
 • bridge
 • ,
 • bridge circuit

2. Верига, състояща се от два клона ( 4 рамена, подредени в диамантена конфигурация ), през която е свързан измервател

синоним:
 • мост,
 • мостова верига

3. Something resembling a bridge in form or function

 • "His letters provided a bridge across the centuries"
  synonym:
 • bridge

3. Нещо, наподобяващо мост във форма или функция

 • "Писмата му осигуряват мост през вековете"
синоним:
 • мост

4. The hard ridge that forms the upper part of the nose

 • "Her glasses left marks on the bridge of her nose"
  synonym:
 • bridge

4. Твърдият гребен, който образува горната част на носа

 • "Чашите й оставиха следи на моста на носа й"
синоним:
 • мост

5. Any of various card games based on whist for four players

  synonym:
 • bridge

5. Всяка от различните игри с карти, базирани на свирка за четирима играчи

синоним:
 • мост

6. A wooden support that holds the strings up

  synonym:
 • bridge

6. Дървена опора, която държи струните нагоре

синоним:
 • мост

7. A denture anchored to teeth on either side of missing teeth

  synonym:
 • bridge
 • ,
 • bridgework

7. Протеза, закотвена до зъби от двете страни на липсващи зъби

синоним:
 • мост,
 • мостови работи

8. The link between two lenses

 • Rests on the nose
  synonym:
 • bridge
 • ,
 • nosepiece

8. Връзката между две лещи

 • Опира до носа
синоним:
 • мост,
 • нос

9. An upper deck where a ship is steered and the captain stands

  synonym:
 • bridge
 • ,
 • bridge deck

9. Горна палуба, където се управлява кораб и капитанът стои

синоним:
 • мост,
 • мостова палуба

verb

1. Connect or reduce the distance between

  synonym:
 • bridge
 • ,
 • bridge over

1. Свържете или намалете разстоянието между

синоним:
 • мост,
 • мост над

2. Make a bridge across

 • "Bridge a river"
  synonym:
 • bridge

2. Направи мост напречно

 • "Мост река"
синоним:
 • мост

3. Cross over on a bridge

  synonym:
 • bridge

3. Пресечете мост

синоним:
 • мост

Examples of using

I won't be able to carry Tom across the bridge.
Аз няма да мога да пренеса Том през моста.
I won't be able to carry Tom across the bridge.
Аз няма да мога да пренеса Том от другата страна на моста.
I won't be able to carry Tom across the bridge.
Няма да мога да пренеса Том през моста.