Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "breathing" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "дишане" на български език

EnglishBulgarian

Breathing

[Дишане]
/briðɪŋ/

noun

1. The bodily process of inhalation and exhalation

 • The process of taking in oxygen from inhaled air and releasing carbon dioxide by exhalation
  synonym:
 • breathing
 • ,
 • external respiration
 • ,
 • respiration
 • ,
 • ventilation

1. Телесният процес на вдишване и издишване

 • Процесът на приемане на кислород от вдишвания въздух и освобождаване на въглероден диоксид чрез издишване
  синоним:
 • дишане
 • ,
 • външно дишане
 • ,
 • вентилация

adjective

1. Passing or able to pass air in and out of the lungs normally

 • Sometimes used in combination
 • "The boy was disappointed to find only skeletons instead of living breathing dinosaurs"
 • "The heavy-breathing person on the telephone"
  synonym:
 • breathing
 • ,
 • eupneic
 • ,
 • eupnoeic

1. Преминаващ или способен да пропуска въздух в и извън белите дробове нормално

 • Понякога се използва в комбинация
 • "Момчето беше разочаровано да намери само скелети, вместо живи дишащи динозаври"
 • "Тежко дишащият човек по телефона"
  синоним:
 • дишане
 • ,
 • евпнеичен
 • ,
 • евпнейски