Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "brass" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "месинг" на български език

EnglishBulgarian

Brass

[Месинг]
/bræs/

noun

1. An alloy of copper and zinc

  synonym:
 • brass

1. Сплав от мед и цинк

синоним:
 • месинг

2. A wind instrument that consists of a brass tube (usually of variable length) that is blown by means of a cup-shaped or funnel-shaped mouthpiece

  synonym:
 • brass
 • ,
 • brass instrument

2. Духов инструмент, който се състои от месингова тръба ( обикновено с променлива дължина ), която се издухва с мундщук с форма на чаша или фуния

синоним:
 • месинг,
 • месингов инструмент

3. The persons (or committees or departments etc.) who make up a body for the purpose of administering something

 • "He claims that the present administration is corrupt"
 • "The governance of an association is responsible to its members"
 • "He quickly became recognized as a member of the establishment"
  synonym:
 • administration
 • ,
 • governance
 • ,
 • governing body
 • ,
 • establishment
 • ,
 • brass
 • ,
 • organization
 • ,
 • organisation

3. Лицата ( или комитети или отдели и т.н. ), които съставят орган с цел администриране на нещо

 • "Той твърди, че настоящата администрация е корумпирана"
 • "Управлението на сдружение е отговорно за членовете му"
 • "Той бързо стана признат за член на заведението"
синоним:
 • администрация,
 • управление,
 • ръководен орган,
 • установяване,
 • месинг,
 • организация,
 • организация

4. Impudent aggressiveness

 • "I couldn't believe her boldness"
 • "He had the effrontery to question my honesty"
  synonym:
 • boldness
 • ,
 • nerve
 • ,
 • brass
 • ,
 • face
 • ,
 • cheek

4. Нахална агресивност

 • "Не можех да повярвам на нейната дързост"
 • "Той имаше ефект, за да постави под въпрос моята честност"
синоним:
 • дързост,
 • нерв,
 • месинг,
 • лице,
 • бузата

5. An ornament or utensil made of brass

  synonym:
 • brass

5. Украшение или прибори, изработени от месинг

синоним:
 • месинг

6. The section of a band or orchestra that plays brass instruments

  synonym:
 • brass section
 • ,
 • brass

6. Секцията на група или оркестър, която свири на духови инструменти

синоним:
 • месингова секция,
 • месинг

7. A memorial made of brass

  synonym:
 • brass
 • ,
 • memorial tablet
 • ,
 • plaque

7. Мемориал, изработен от месинг

синоним:
 • месинг,
 • паметна таблетка,
 • плакет

Examples of using

You've got some brass.
Не ти липсва самочувствие.
You've got some brass.
Доста си нафукан.