Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "branch" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "клон" на български език

EnglishBulgarian

Branch

[Клон]
/brænʧ/

noun

1. A division of some larger or more complex organization

 • "A branch of congress"
 • "Botany is a branch of biology"
 • "The germanic branch of indo-european languages"
  synonym:
 • branch
 • ,
 • subdivision
 • ,
 • arm

1. Разделение на някаква по-голяма или по-сложна организация

 • "Клон на конгреса"
 • "Ботаниката е клон на биологията"
 • "Германският клон на индоевропейските езици"
  синоним:
 • клон
 • ,
 • подразделение
 • ,
 • ръка

2. A division of a stem, or secondary stem arising from the main stem of a plant

  synonym:
 • branch

2. Разделяне на стъбло или вторично стъбло, произтичащо от основното стъбло на растение

  синоним:
 • клон

3. A part of a forked or branching shape

 • "He broke off one of the branches"
  synonym:
 • branch
 • ,
 • leg
 • ,
 • ramification

3. Част от раздвоена или разклонена форма

 • "Отчупи един от клоните"
  синоним:
 • клон
 • ,
 • крак
 • ,
 • разклоняване

4. A natural consequence of development

  synonym:
 • outgrowth
 • ,
 • branch
 • ,
 • offshoot
 • ,
 • offset

4. Естествено следствие от развитието

  синоним:
 • израстване
 • ,
 • клон
 • ,
 • издънка
 • ,
 • офсет

5. A stream or river connected to a larger one

  synonym:
 • branch

5. Поток или река, свързани с по-голям

  синоним:
 • клон

6. Any projection that is thought to resemble a human arm

 • "The arm of the record player"
 • "An arm of the sea"
 • "A branch of the sewer"
  synonym:
 • arm
 • ,
 • branch
 • ,
 • limb

6. Всяка проекция, за която се смята, че прилича на човешка ръка

 • "Ръката на грамофона"
 • "Ръкав на морето"
 • "Клон на канализацията"
  синоним:
 • ръка
 • ,
 • клон
 • ,
 • крайник

verb

1. Grow and send out branches or branch-like structures

 • "These plants ramify early and get to be very large"
  synonym:
 • ramify
 • ,
 • branch

1. Растете и изпращайте клони или подобни на клони структури

 • "Тези растения се разклоняват рано и стават много големи"
  синоним:
 • ramify
 • ,
 • клон

2. Divide into two or more branches so as to form a fork

 • "The road forks"
  synonym:
 • branch
 • ,
 • ramify
 • ,
 • fork
 • ,
 • furcate
 • ,
 • separate

2. Разделете се на два или повече клона, така че да образувате вилица

 • "Пътят се разклонява"
  синоним:
 • клон
 • ,
 • ramify
 • ,
 • вилица
 • ,
 • фуркат
 • ,
 • отделно