Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Bottom на български език

EnglishBulgarian

Bottom

/bɑtəm/

noun

1. The lower side of anything

  synonym:
 • bottom
 • ,
 • underside
 • ,
 • undersurface

1. Долната страна на всичко

синоним:
 • дъно,
 • долната страна,
 • под повърхността

2. The lowest part of anything

 • "They started at the bottom of the hill"
  synonym:
 • bottom

2. Най-ниската част от всичко

 • "Те започнаха на дъното на хълма"
синоним:
 • дъно

3. The fleshy part of the human body that you sit on

 • "He deserves a good kick in the butt"
 • "Are you going to sit on your fanny and do nothing?"
  synonym:
 • buttocks
 • ,
 • nates
 • ,
 • arse
 • ,
 • butt
 • ,
 • backside
 • ,
 • bum
 • ,
 • buns
 • ,
 • can
 • ,
 • fundament
 • ,
 • hindquarters
 • ,
 • hind end
 • ,
 • keister
 • ,
 • posterior
 • ,
 • prat
 • ,
 • rear
 • ,
 • rear end
 • ,
 • rump
 • ,
 • stern
 • ,
 • seat
 • ,
 • tail
 • ,
 • tail end
 • ,
 • tooshie
 • ,
 • tush
 • ,
 • bottom
 • ,
 • behind
 • ,
 • derriere
 • ,
 • fanny
 • ,
 • ass

3. Месестата част на човешкото тяло, върху която седите

 • "Той заслужава добър ритник в дупето"
 • "Ще седнеш ли на своята фани и няма да правиш нищо?"
синоним:
 • дупето,
 • Нейтс,
 • задник,
 • дупе,
 • отзад,
 • удрям,
 • кифлички,
 • може,
 • основата,
 • задни части,
 • заден край,
 • Кийстър,
 • задънена,
 • Прат,
 • заден,
 • заден край,
 • буца,
 • кърмата,
 • седалка,
 • опашка,
 • опашен край,
 • Тоши,
 • туш,
 • дъно,
 • зад,
 • derriere,
 • Фани,
 • задник

4. The second half of an inning

 • While the home team is at bat
  synonym:
 • bottom
 • ,
 • bottom of the inning

4. Втората половина на иннинг

 • Докато домашният отбор е на прилеп
синоним:
 • дъно,
 • дъното на иннинга

5. A depression forming the ground under a body of water

 • "He searched for treasure on the ocean bed"
  synonym:
 • bed
 • ,
 • bottom

5. Депресия, образуваща земята под водно тяло

 • "Той потърси съкровище на океанското легло"
синоним:
 • легло,
 • дъно

6. Low-lying alluvial land near a river

  synonym:
 • bottomland
 • ,
 • bottom

6. Ниско разположена алувиална земя близо до река

синоним:
 • Дъланд,
 • дъно

7. A cargo ship

 • "They did much of their overseas trade in foreign bottoms"
  synonym:
 • bottom
 • ,
 • freighter
 • ,
 • merchantman
 • ,
 • merchant ship

7. Товарен кораб

 • "Те направиха голяма част от задграничната си търговия с чуждестранни дъна"
синоним:
 • дъно,
 • товарен,
 • търговец,
 • търговски кораб

verb

1. Provide with a bottom or a seat

 • "Bottom the chairs"
  synonym:
 • bottom

1. Осигурете дъно или седалка

 • "До столовете"
синоним:
 • дъно

2. Strike the ground, as with a ship's bottom

  synonym:
 • bottom

2. Ударете земята, както с дъното на кораба

синоним:
 • дъно

3. Come to understand

  synonym:
 • penetrate
 • ,
 • fathom
 • ,
 • bottom

3. Ела да разбереш

синоним:
 • прониква,
 • Fathom,
 • дъно

adjective

1. Situated at the bottom or lowest position

 • "The bottom drawer"
  synonym:
 • bottom(a)

1. Разположен в долната или най-ниската позиция

 • "Долното чекмедже"
синоним:
 • дъно ( a )

2. The lowest rank

 • "Bottom member of the class"
  synonym:
 • bottom

2. Най-ниският ранг

 • "Долен член на класа"
синоним:
 • дъно