Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "bond" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "обвързаност" на български език

EnglishBulgarian

Bond

[Бонд]
/bɑnd/

noun

1. An electrical force linking atoms

  synonym:
 • chemical bond
 • ,
 • bond

1. Електрическа сила, свързваща атомите

  синоним:
 • химическа връзка
 • ,
 • връзка

2. A certificate of debt (usually interest-bearing or discounted) that is issued by a government or corporation in order to raise money

 • The issuer is required to pay a fixed sum annually until maturity and then a fixed sum to repay the principal
  synonym:
 • bond
 • ,
 • bond certificate

2. Сертификат за дълг (обикновено лихвоносен или дисконтиран), който се издава от правителство или корпорация с цел набиране на пари

 • От емитента се изисква да плаща фиксирана сума годишно до падежа и след това фиксирана сума за изплащане на главницата
  синоним:
 • връзка
 • ,
 • облигационен сертификат

3. A connection based on kinship or marriage or common interest

 • "The shifting alliances within a large family"
 • "Their friendship constitutes a powerful bond between them"
  synonym:
 • alliance
 • ,
 • bond

3. Връзка, основана на родство или брак или общ интерес

 • "Променящите се съюзи в едно голямо семейство"
 • "Тяхното приятелство представлява мощна връзка между тях"
  синоним:
 • алианс
 • ,
 • връзка

4. (criminal law) money that must be forfeited by the bondsman if an accused person fails to appear in court for trial

 • "The judge set bail at $10,000"
 • "A $10,000 bond was furnished by an alderman"
  synonym:
 • bail
 • ,
 • bail bond
 • ,
 • bond

4. (наказателно право) пари, които трябва да бъдат конфискувани от облигационера, ако обвиняемо лице не се яви в съда за съдебен процес

 • "Съдията определи гаранция на $10 000"
 • "Облигация от $10 000 беше предоставена от съветник"
  синоним:
 • гаранция
 • ,
 • връзка

5. A restraint that confines or restricts freedom (especially something used to tie down or restrain a prisoner)

  synonym:
 • shackle
 • ,
 • bond
 • ,
 • hamper
 • ,
 • trammel

5. Ограничение, което ограничава или ограничава свободата (особено нещо, използвано за връзване или задържане на затворник)

  синоним:
 • оковаване
 • ,
 • връзка
 • ,
 • хампер
 • ,
 • трамел

6. A connection that fastens things together

  synonym:
 • attachment
 • ,
 • bond

6. Връзка, която закрепва нещата заедно

  синоним:
 • привързаност
 • ,
 • връзка

7. A superior quality of strong durable white writing paper

 • Originally made for printing documents
  synonym:
 • bond
 • ,
 • bond paper

7. Превъзходно качество на здрава издръжлива бяла хартия за писане

 • Първоначално направени за отпечатване на документи
  синоним:
 • връзка
 • ,
 • облигационна хартия

8. United states civil rights leader who was elected to the legislature in georgia but was barred from taking his seat because he opposed the vietnam war (born 1940)

  synonym:
 • Bond
 • ,
 • Julian Bond

8. Лидер за граждански права на съединените щати, който беше избран в законодателния орган на джорджия, но му беше забранено да заеме мястото си, защото се противопостави на войната във виетнам (роден през 1940 г.)

  синоним:
 • Бонд
 • ,
 • Джулиан Бонд

9. British secret operative 007 in novels by ian fleming

  synonym:
 • Bond
 • ,
 • James Bond

9. Британски таен оперативен агент 007 в романи на иън флеминг

  синоним:
 • Бонд
 • ,
 • Джеймс Бонд

10. The property of sticking together (as of glue and wood) or the joining of surfaces of different composition

 • "The mutual adhesiveness of cells"
 • "A heated hydraulic press was required for adhesion"
  synonym:
 • adhesiveness
 • ,
 • adhesion
 • ,
 • adherence
 • ,
 • bond

10. Свойството да се слепват (като лепило и дърво) или съединяването на повърхности с различен състав

 • "Взаимната адхезивност на клетките"
 • "За адхезията беше необходима нагрята хидравлична преса"
  синоним:
 • адхезивност
 • ,
 • адхезия
 • ,
 • придържане
 • ,
 • връзка

verb

1. Stick to firmly

 • "Will this wallpaper adhere to the wall?"
  synonym:
 • adhere
 • ,
 • hold fast
 • ,
 • bond
 • ,
 • bind
 • ,
 • stick
 • ,
 • stick to

1. Придържайте се здраво

 • "Ще се придържа ли този тапет към стената?"
  синоним:
 • придържайте се
 • ,
 • дръж се здраво
 • ,
 • връзка
 • ,
 • обвързване
 • ,
 • пръчка
 • ,
 • придържайте се към

2. Create social or emotional ties

 • "The grandparents want to bond with the child"
  synonym:
 • bind
 • ,
 • tie
 • ,
 • attach
 • ,
 • bond

2. Създайте социални или емоционални връзки

 • "Бабата и дядото искат да се обвържат с детето"
  синоним:
 • обвързване
 • ,
 • вратовръзка
 • ,
 • прикрепете
 • ,
 • връзка

3. Issue bonds on

  synonym:
 • bond

3. Емитирайте облигации на

  синоним:
 • връзка

4. Bring together in a common cause or emotion

 • "The death of their child had drawn them together"
  synonym:
 • bond
 • ,
 • bring together
 • ,
 • draw together

4. Съберете се в обща кауза или емоция

 • "Смъртта на детето им ги беше събрала заедно"
  синоним:
 • връзка
 • ,
 • съберете се
 • ,
 • рисувайте заедно