Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "board" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "дъска" на български език

EnglishBulgarian

Board

[Борд]
/bɔrd/

noun

1. A committee having supervisory powers

 • "The board has seven members"
  synonym:
 • board

1. Комитет с надзорни правомощия

 • "Бордът има седем члена"
  синоним:
 • дъска

2. A stout length of sawn timber

 • Made in a wide variety of sizes and used for many purposes
  synonym:
 • board
 • ,
 • plank

2. Здрава дължина на нарязан дървен материал

 • Изработени в голямо разнообразие от размери и използвани за много цели
  синоним:
 • дъска

3. A flat piece of material designed for a special purpose

 • "He nailed boards across the windows"
  synonym:
 • board

3. Плоско парче материал, предназначено за специална цел

 • "Той закова дъски през прозорците"
  синоним:
 • дъска

4. Food or meals in general

 • "She sets a fine table"
 • "Room and board"
  synonym:
 • board
 • ,
 • table

4. Храна или ястия като цяло

 • "Тя поставя хубава маса"
 • "Стая и храна"
  синоним:
 • дъска
 • ,
 • маса

5. A vertical surface on which information can be displayed to public view

  synonym:
 • display panel
 • ,
 • display board
 • ,
 • board

5. Вертикална повърхност, на която информацията може да се показва за публичен изглед

  синоним:
 • панел на дисплея
 • ,
 • дисплей дъска
 • ,
 • дъска

6. A table at which meals are served

 • "He helped her clear the dining table"
 • "A feast was spread upon the board"
  synonym:
 • dining table
 • ,
 • board

6. Маса, на която се сервират ястия

 • "Той й помогна да разчисти масата за хранене"
 • "На дъската се разнесе пиршество"
  синоним:
 • маса за хранене
 • ,
 • дъска

7. Electrical device consisting of a flat insulated surface that contains switches and dials and meters for controlling other electrical devices

 • "He checked the instrument panel"
 • "Suddenly the board lit up like a christmas tree"
  synonym:
 • control panel
 • ,
 • instrument panel
 • ,
 • control board
 • ,
 • board
 • ,
 • panel

7. Електрическо устройство, състоящо се от плоска изолирана повърхност, която съдържа превключватели и циферблати и измервателни уреди за управление на други електрически устройства

 • "Той провери арматурното табло"
 • "Изведнъж дъската светна като коледна елха"
  синоним:
 • контролен панел
 • ,
 • арматурно табло
 • ,
 • контролна дъска
 • ,
 • дъска
 • ,
 • панел

8. A printed circuit that can be inserted into expansion slots in a computer to increase the computer's capabilities

  synonym:
 • circuit board
 • ,
 • circuit card
 • ,
 • board
 • ,
 • card
 • ,
 • plug-in
 • ,
 • add-in

8. Печатна схема, която може да бъде поставена в разширителни слотове в компютър, за да се увеличат възможностите на компютъра

  синоним:
 • платка
 • ,
 • схема карта
 • ,
 • дъска
 • ,
 • карта
 • ,
 • плъгин
 • ,
 • добавка

9. A flat portable surface (usually rectangular) designed for board games

 • "He got out the board and set up the pieces"
  synonym:
 • board
 • ,
 • gameboard

9. Плоска преносима повърхност (обикновено правоъгълна), предназначена за настолни игри

 • "Той извади дъската и нагласи парчетата"
  синоним:
 • дъска
 • ,
 • игрална дъска

verb

1. Get on board of (trains, buses, ships, aircraft, etc.)

  synonym:
 • board
 • ,
 • get on

1. Качете се на борда на (влакове, автобуси, кораби, самолети и т.н)

  синоним:
 • дъска
 • ,
 • качвай се

2. Live and take one's meals at or in

 • "She rooms in an old boarding house"
  synonym:
 • board
 • ,
 • room

2. Живейте и се хранете на или в

 • "Тя стаи в стар пансион"
  синоним:
 • дъска
 • ,
 • стая

3. Lodge and take meals (at)

  synonym:
 • board

3. Настанете се и се хранете (в)

  синоним:
 • дъска

4. Provide food and lodging (for)

 • "The old lady is boarding three men"
  synonym:
 • board

4. Осигурете храна и нощувка (за)

 • "Старата дама се качва на трима мъже"
  синоним:
 • дъска

Examples of using

There were fifty passengers on board the bus.
Пътниците в автобуса бяха петдесет.