Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "blast" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "взрив" на български език

EnglishBulgarian

Blast

[Взрив]
/blæst/

noun

1. A very long fly ball

  synonym:
 • blast

1. Много дълга муха топка

  синоним:
 • взрив

2. A sudden very loud noise

  synonym:
 • bang
 • ,
 • clap
 • ,
 • eruption
 • ,
 • blast
 • ,
 • bam

2. Внезапен много силен шум

  синоним:
 • бретон
 • ,
 • пляскам
 • ,
 • изригване
 • ,
 • взрив
 • ,
 • Бам

3. A strong current of air

 • "The tree was bent almost double by the gust"
  synonym:
 • gust
 • ,
 • blast
 • ,
 • blow

3. Силен въздушен ток

 • "Дървото беше огънато почти двойно от порива"
  синоним:
 • порив
 • ,
 • взрив
 • ,
 • удар

4. An explosion (as of dynamite)

  synonym:
 • blast

4. Експлозия ( като динамит )

  синоним:
 • взрив

5. A highly pleasurable or exciting experience

 • "We had a good time at the party"
 • "Celebrating after the game was a blast"
  synonym:
 • good time
 • ,
 • blast

5. Изключително приятно или вълнуващо изживяване

 • "Имахме хубаво време на партито"
 • "Празнуването след мача беше взрив"
  синоним:
 • добро време
 • ,
 • взрив

6. Intense adverse criticism

 • "Clinton directed his fire at the republican party"
 • "The government has come under attack"
 • "Don't give me any flak"
  synonym:
 • fire
 • ,
 • attack
 • ,
 • flak
 • ,
 • flack
 • ,
 • blast

6. Интензивна неблагоприятна критика

 • "Клинтън насочи огъня си към републиканската партия"
 • "Правителството е подложено на атака"
 • "Не ми давайте никакъв пламък"
  синоним:
 • пожар
 • ,
 • атака
 • ,
 • люспи
 • ,
 • хлабав
 • ,
 • взрив

verb

1. Make a strident sound

 • "She tended to blast when speaking into a microphone"
  synonym:
 • blast
 • ,
 • blare

1. Издавайте строг звук

 • "„тя беше склонна да взривява, когато говори в микрофон“"
  синоним:
 • взрив
 • ,
 • блещука

2. Hit hard

 • "He smashed a 3-run homer"
  synonym:
 • smash
 • ,
 • nail
 • ,
 • boom
 • ,
 • blast

2. Удари силно

 • "„той разби 3-бягащ хоумър“"
  синоним:
 • разбивам
 • ,
 • нокът
 • ,
 • бум
 • ,
 • взрив

3. Use explosives on

 • "The enemy has been shelling us all day"
  synonym:
 • blast
 • ,
 • shell

3. Използвайте експлозиви

 • "Врагът ни обстрелва цял ден"
  синоним:
 • взрив
 • ,
 • черупка

4. Apply a draft or strong wind to to

 • "The air conditioning was blasting cold air at us"
  synonym:
 • blast

4. Приложете течение или силен вятър към

 • "Климатикът ни взривяваше студен въздух"
  синоним:
 • взрив

5. Create by using explosives

 • "Blast a passage through the mountain"
  synonym:
 • blast
 • ,
 • shell

5. Създайте с помощта на експлозиви

 • "Взрив проход през планината"
  синоним:
 • взрив
 • ,
 • черупка

6. Make with or as if with an explosion

 • "Blast a tunnel through the alps"
  synonym:
 • blast

6. Направете с или сякаш с експлозия

 • "Взриви тунел през алпите"
  синоним:
 • взрив

7. Fire a shot

 • "The gunman blasted away"
  synonym:
 • blast
 • ,
 • shoot

7. Стреля изстрел

 • "Пушката взриви"
  синоним:
 • взрив
 • ,
 • стреля

8. Criticize harshly or violently

 • "The press savaged the new president"
 • "The critics crucified the author for plagiarizing a famous passage"
  synonym:
 • savage
 • ,
 • blast
 • ,
 • pillory
 • ,
 • crucify

8. Критикуват грубо или насилствено

 • "Пресата спаси новия президент"
 • "„критиците разпнаха автора за плагиатство на известен пасаж“"
  синоним:
 • дивак
 • ,
 • взрив
 • ,
 • pillory
 • ,
 • разпна

9. Shatter as if by explosion

  synonym:
 • blast
 • ,
 • knock down

9. Разбийте сякаш от експлозия

  синоним:
 • взрив
 • ,
 • събори

10. Shrivel or wither or mature imperfectly

  synonym:
 • blast

10. Свива се или изсъхва или узрява несъвършено

  синоним:
 • взрив