Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "blase" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "празно" на български език

EnglishBulgarian

Blase

[Преситен]
/blez/

adjective

1. Very sophisticated especially because of surfeit

 • Versed in the ways of the world
 • "The blase traveler refers to the ocean he has crossed as `the pond'"
 • "The benefits of his worldly wisdom"
  synonym:
 • blase
 • ,
 • worldly

1. Много изтънчен, особено заради surfeit

 • Разбран по пътищата на света
 • "Пътешественикът на блазата се отнася до океана, който е прекосил като" езерцето'"
 • "Ползите от неговата светска мъдрост"
  синоним:
 • Блейз
 • ,
 • светски

2. Uninterested because of frequent exposure or indulgence

 • "His blase indifference"
 • "A petulant blase air"
 • "The bored gaze of the successful film star"
  synonym:
 • blase
 • ,
 • bored

2. Незаинтересовани поради честа експозиция или снизхождение

 • "Неговото безразличие"
 • "Непоколебим въздух на блазата"
 • "Скучният поглед на успешната филмова звезда"
  синоним:
 • Блейз
 • ,
 • отегчен

3. Nonchalantly unconcerned

 • "A blase attitude about housecleaning"
  synonym:
 • blase

3. Несъзнателно безгрижен

 • "Злобно отношение към почистването на къщата"
  синоним:
 • Блейз