Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "blanket" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "одеяло" на български език

EnglishBulgarian

Blanket

[Одеяло]
/blæŋkət/

noun

1. Bedding that keeps a person warm in bed

 • "He pulled the covers over his head and went to sleep"
  synonym:
 • blanket
 • ,
 • cover

1. Спално бельо, което държи човек на топло в леглото

 • "Той дръпна завивките над главата си и отиде да спи"
  синоним:
 • одеяло
 • ,
 • капак

2. Anything that covers

 • "There was a blanket of snow"
  synonym:
 • blanket
 • ,
 • mantle

2. Всичко, което покрива

 • "Имаше одеяло от сняг"
  синоним:
 • одеяло
 • ,
 • мантия

3. A layer of lead surrounding the highly reactive core of a nuclear reactor

  synonym:
 • blanket

3. Слой олово, заобикалящ силно реактивното ядро на ядрен реактор

  синоним:
 • одеяло

verb

1. Cover as if with a blanket

 • "Snow blanketed the fields"
  synonym:
 • blanket

1. Покрийте сякаш с одеяло

 • "Сняг покри полетата"
  синоним:
 • одеяло

2. Form a blanket-like cover (over)

  synonym:
 • blanket

2. Образуват покритие, подобно на одеяло ( над )

  синоним:
 • одеяло

adjective

1. Broad in scope or content

 • "Across-the-board pay increases"
 • "An all-embracing definition"
 • "Blanket sanctions against human-rights violators"
 • "An invention with broad applications"
 • "A panoptic study of soviet nationality"- t.g.winner
 • "Granted him wide powers"
  synonym:
 • across-the-board
 • ,
 • all-embracing
 • ,
 • all-encompassing
 • ,
 • all-inclusive
 • ,
 • blanket(a)
 • ,
 • broad
 • ,
 • encompassing
 • ,
 • extensive
 • ,
 • panoptic
 • ,
 • wide

1. Широкообхватно или съдържателно

 • "През целия борд увеличение на заплатите"
 • "Всеобхватно определение"
 • "Одеялни санкции срещу нарушители на правата на човека"
 • "Изобретение с широки приложения"
 • "Паноптично проучване на съветската националност" - t.g.winner
 • "Го предостави широки сили"
  синоним:
 • отвъд борда
 • ,
 • всеобхватно
 • ,
 • all inclusive
 • ,
 • одеяло ( a )
 • ,
 • широк
 • ,
 • обхващащи
 • ,
 • обширен
 • ,
 • panoptic

Examples of using

Please give me a pillow and a blanket.
Моля ви, дайте ми възглавница и одеяло.
Please give me a pillow and a blanket.
Моля те, дай ми възглавница и одеяло.