Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "bin" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "bin" на български език

EnglishBulgarian

Bin

[Кошче]
/bɪn/

noun

1. A container

 • Usually has a lid
  synonym:
 • bin

1. Контейнер

 • Обикновено има капак
  синоним:
 • кошче

2. The quantity contained in a bin

  synonym:
 • bin
 • ,
 • binful

2. Количеството, съдържащо се в кошче

  синоним:
 • кошче
 • ,
 • бин

3. An identification number consisting of a two-part code assigned to banks and savings associations

 • The first part shows the location and the second identifies the bank itself
  synonym:
 • bank identification number
 • ,
 • BIN
 • ,
 • ABA transit number

3. Идентификационен номер, състоящ се от код от две части, присвоен на банки и спестовни асоциации

 • Първата част показва местоположението, а втората идентифицира самата банка
  синоним:
 • банков идентификационен номер
 • ,
 • BIN
 • ,
 • ABA транзитен номер

verb

1. Store in bins

  synonym:
 • bin

1. Съхранявайте в кошчета

  синоним:
 • кошче