Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "bill" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "сметка" на български език

EnglishBulgarian

Bill

[Сметка]
/bɪl/

noun

1. A statute in draft before it becomes law

 • "They held a public hearing on the bill"
  synonym:
 • bill
 • ,
 • measure

1. Устав в проекта, преди да стане закон

 • "Те проведоха публично изслушване по законопроекта"
  синоним:
 • законопроект
 • ,
 • мярка

2. An itemized statement of money owed for goods shipped or services rendered

 • "He paid his bill and left"
 • "Send me an account of what i owe"
  synonym:
 • bill
 • ,
 • account
 • ,
 • invoice

2. Подробна декларация за дължимите пари за доставени стоки или предоставени услуги

 • "Той плати сметката си и си тръгна"
 • "Изпрати ми сметка за това, което дължа"
  синоним:
 • законопроект
 • ,
 • сметка
 • ,
 • фактура

3. A piece of paper money (especially one issued by a central bank)

 • "He peeled off five one-thousand-zloty notes"
  synonym:
 • bill
 • ,
 • note
 • ,
 • government note
 • ,
 • bank bill
 • ,
 • banker's bill
 • ,
 • bank note
 • ,
 • banknote
 • ,
 • Federal Reserve note
 • ,
 • greenback

3. Лист хартиени пари ( особено един, издаден от централна банка )

 • "Той отлепи пет бележки за хиляди злоти"
  синоним:
 • законопроект
 • ,
 • бележка
 • ,
 • правителствена бележка
 • ,
 • банкова сметка
 • ,
 • банкерска сметка
 • ,
 • банкова бележка
 • ,
 • банкнота
 • ,
 • Бележка за Федералния резерв
 • ,
 • greenback

4. The entertainment offered at a public presentation

  synonym:
 • bill

4. Забавлението, предлагано на публично представяне

  синоним:
 • законопроект

5. An advertisement (usually printed on a page or in a leaflet) intended for wide distribution

 • "He mailed the circular to all subscribers"
  synonym:
 • circular
 • ,
 • handbill
 • ,
 • bill
 • ,
 • broadside
 • ,
 • broadsheet
 • ,
 • flier
 • ,
 • flyer
 • ,
 • throwaway

5. Реклама ( обикновено се отпечатва на страница или в листовка ), предназначена за широко разпространение

 • "Той изпрати циркуляра до всички абонати"
  синоним:
 • кръгъл
 • ,
 • handbill
 • ,
 • законопроект
 • ,
 • широколистна
 • ,
 • брошура
 • ,
 • летец
 • ,
 • флаер
 • ,
 • изхвърлям

6. A sign posted in a public place as an advertisement

 • "A poster advertised the coming attractions"
  synonym:
 • poster
 • ,
 • posting
 • ,
 • placard
 • ,
 • notice
 • ,
 • bill
 • ,
 • card

6. Знак, публикуван на обществено място като реклама

 • "Плакат рекламира идващите атракции"
  синоним:
 • плакат
 • ,
 • публикуване
 • ,
 • известие
 • ,
 • законопроект
 • ,
 • карта

7. A list of particulars (as a playbill or bill of fare)

  synonym:
 • bill

7. Списък с подробности ( като игрална сметка или сметка за такса )

  синоним:
 • законопроект

8. A long-handled saw with a curved blade

 • "He used a bill to prune branches off of the tree"
  synonym:
 • bill
 • ,
 • billhook

8. Трион с дълги дръжки с извито острие

 • "Той използва сметка, за да подрязва клони от дървото"
  синоним:
 • законопроект
 • ,
 • billhook

9. A brim that projects to the front to shade the eyes

 • "He pulled down the bill of his cap and trudged ahead"
  synonym:
 • bill
 • ,
 • peak
 • ,
 • eyeshade
 • ,
 • visor
 • ,
 • vizor

9. Ръб, който се проектира отпред, за да засенчи очите

 • "Той свали сметката на шапката си и тръгна напред"
  синоним:
 • законопроект
 • ,
 • връх
 • ,
 • eyshade
 • ,
 • козирка
 • ,
 • везор

10. Horny projecting mouth of a bird

  synonym:
 • beak
 • ,
 • bill
 • ,
 • neb
 • ,
 • nib
 • ,
 • pecker

10. Възбудена стърчаща уста на птица

  синоним:
 • клюн
 • ,
 • законопроект
 • ,
 • Neb
 • ,
 • ниб
 • ,
 • кълвач

verb

1. Demand payment

 • "Will i get charged for this service?"
 • "We were billed for 4 nights in the hotel, although we stayed only 3 nights"
  synonym:
 • charge
 • ,
 • bill

1. Плащане на търсенето

 • "„ще получа ли такса за тази услуга?“?"
 • "„бяхме таксувани за 4 нощувки в хотела, въпреки че останахме само 3 нощувки“"
  синоним:
 • такса
 • ,
 • законопроект

2. Advertise especially by posters or placards

 • "He was billed as the greatest tenor since caruso"
  synonym:
 • bill

2. Рекламирайте особено от плакати или табели

 • "Той беше обявен за най-големия тенор от карузо"
  синоним:
 • законопроект

3. Publicize or announce by placards

  synonym:
 • placard
 • ,
 • bill

3. Публикувайте или обявете чрез табели

  синоним:
 • плакат
 • ,
 • законопроект

Examples of using

What does the bill amount to?
Колко е сметката?
President Arthur vetoed the bill.
Президентът Артур наложи вето върху закона.
Could I have the bill, please?
Може ли сметката, ако обичате?