Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "believe" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "вярвам" на български език

EnglishBulgarian

Believe

[Вярвай]
/bɪliv/

verb

1. Accept as true

 • Take to be true
 • "I believed his report"
 • "We didn't believe his stories from the war"
 • "She believes in spirits"
  synonym:
 • believe

1. Приемете за вярно

 • Приеми, за да си истина
 • "Вярвах на доклада му"
 • "Не вярвахме на разказите му от войната"
 • "Тя вярва в духове"
  синоним:
 • вярвайте

2. Judge or regard

 • Look upon
 • Judge
 • "I think he is very smart"
 • "I believe her to be very smart"
 • "I think that he is her boyfriend"
 • "The racist conceives such people to be inferior"
  synonym:
 • think
 • ,
 • believe
 • ,
 • consider
 • ,
 • conceive

2. Съдия или уважение

 • Погледни
 • Съдия
 • "Мисля, че е много умен"
 • "Вярвам, че е много умна"
 • "Мисля, че той й е гадже"
 • "Расистът смята такива хора за по-низши"
  синоним:
 • мисли
 • ,
 • вярвайте
 • ,
 • обмислете
 • ,
 • зачевам

3. Be confident about something

 • "I believe that he will come back from the war"
  synonym:
 • believe
 • ,
 • trust

3. Бъдете уверени в нещо

 • "Вярвам, че ще се върне от войната"
  синоним:
 • вярвайте
 • ,
 • доверие

4. Follow a credo

 • Have a faith
 • Be a believer
 • "When you hear his sermons, you will be able to believe, too"
  synonym:
 • believe

4. Следвайте кредо

 • Имайте вяра
 • Бъди вярващ
 • "Когато чуете неговите проповеди, вие също ще можете да повярвате"
  синоним:
 • вярвайте

5. Credit with veracity

 • "You cannot believe this man"
 • "Should we believe a publication like the national enquirer?"
  synonym:
 • believe

5. Кредит с достоверност

 • "Не можеш да повярваш на този човек"
 • "Трябва ли да вярваме на публикация като national enquirer?"
  синоним:
 • вярвайте

Examples of using

Why should I believe you?
И защо трябва да ти вярвам?
I have reason to believe that you're lying.
Имам причина да смятам, че лъжеш.
I thought you didn't believe in ghosts.
Мислех, че не вярваш в призраци.