Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Behind на български език

EnglishBulgarian

Behind

/bɪhaɪnd/

noun

1. The fleshy part of the human body that you sit on

 • "He deserves a good kick in the butt"
 • "Are you going to sit on your fanny and do nothing?"
  synonym:
 • buttocks
 • ,
 • nates
 • ,
 • arse
 • ,
 • butt
 • ,
 • backside
 • ,
 • bum
 • ,
 • buns
 • ,
 • can
 • ,
 • fundament
 • ,
 • hindquarters
 • ,
 • hind end
 • ,
 • keister
 • ,
 • posterior
 • ,
 • prat
 • ,
 • rear
 • ,
 • rear end
 • ,
 • rump
 • ,
 • stern
 • ,
 • seat
 • ,
 • tail
 • ,
 • tail end
 • ,
 • tooshie
 • ,
 • tush
 • ,
 • bottom
 • ,
 • behind
 • ,
 • derriere
 • ,
 • fanny
 • ,
 • ass

1. Месестата част на човешкото тяло, върху която седите

 • "Той заслужава добър ритник в дупето"
 • "Ще седнеш ли на своята фани и няма да правиш нищо?"
синоним:
 • дупето,
 • Нейтс,
 • задник,
 • дупе,
 • отзад,
 • удрям,
 • кифлички,
 • може,
 • основата,
 • задни части,
 • заден край,
 • Кийстър,
 • задънена,
 • Прат,
 • заден,
 • заден край,
 • буца,
 • кърмата,
 • седалка,
 • опашка,
 • опашен край,
 • Тоши,
 • туш,
 • дъно,
 • зад,
 • derriere,
 • Фани,
 • задник

adjective

1. Having the lower score or lagging position in a contest

 • "Behind by two points"
 • "The 8th inning found the home team trailing"
  synonym:
 • behind(p)

1. С по-нисък резултат или изоставаща позиция в състезание

 • "Зад две точки"
 • "8-мият иннинг намери, че домакинът изостава"
синоним:
 • зад ( p )

adverb

1. In or to or toward the rear

 • "He followed behind"
 • "Seen from behind, the house is more imposing than it is from the front"
 • "The final runners were far behind"
  synonym:
 • behind

1. В или към или към задната част

 • "Той последва отзад"
 • "Видяна отзад, къщата е по-внушителна, отколкото отпред"
 • "Последните бегачи изоставаха"
синоним:
 • зад

2. Remaining in a place or condition that has been left or departed from

 • "When he died he left much unfinished work behind"
 • "Left a large family behind"
 • "The children left their books behind"
 • "He took off with a squeal of tires and left the other cars far behind"
  synonym:
 • behind

2. Оставайки на място или състояние, което е останало или отклонено от

 • "Когато умря, той остави много незавършена работа след себе си"
 • "Остави голямо семейство зад себе си"
 • "Децата оставиха книгите си след себе си"
 • "Той излетя с писък на гуми и остави другите коли далеч зад себе си"
синоним:
 • зад

3. Of timepieces

 • "The clock is almost an hour slow"
 • "My watch is running behind"
  synonym:
 • behind
 • ,
 • slow

3. На часовници

 • "Часовникът е почти час бавен"
 • "Часовникът ми работи отзад"
синоним:
 • зад,
 • бавно

4. In or into an inferior position

 • "Fell behind in his studies"
 • "Their business was lagging behind in the competition for customers"
  synonym:
 • behind

4. В или в по-ниско положение

 • "Падна в следването си"
 • "Бизнесът им изостава в конкуренцията за клиентите"
синоним:
 • зад

5. In debt

 • "He fell behind with his mortgage payments"
 • "A month behind in the rent"
 • "A company that has been run behindhand for years"
 • "In arrears with their utility bills"
  synonym:
 • behind
 • ,
 • behindhand
 • ,
 • in arrears

5. В дълг

 • "Той изостава с ипотечните си плащания"
 • "Месец назад в наема"
 • "Компания, която се управлява зад гърба си от години"
 • "В просрочие със сметките си за комунални услуги"
синоним:
 • зад,
 • зад гърба,
 • в просрочие

Examples of using

Tom didn't want to leave Mary behind.
Том не искаше да изоставя Мери.
I hid behind a tree.
Скрих се зад едно дърво.
Hey man, I beg you - spray some insecticide behind the fridge.
Хей, човече, много те моля - напръскай с малко инсектицид зад хладилника.