Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "bate" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "разискване" на български език

EnglishBulgarian

Bate

[Притъпявам]
/bet/

verb

1. Moderate or restrain

 • Lessen the force of
 • "He bated his breath when talking about this affair"
 • "Capable of bating his enthusiasm"
  synonym:
 • bate

1. Умерен или сдържан

 • Намали силата на
 • "Той затаи дъх, когато говори за тази афера"
 • "Способен да победи ентусиазма си"
  синоним:
 • Бейт

2. Flap the wings wildly or frantically

 • Used of falcons
  synonym:
 • bate

2. Размахвайте крилата диво или неистово

 • Използвани за соколи
  синоним:
 • Бейт

3. Soak in a special solution to soften and remove chemicals used in previous treatments

 • "Bate hides and skins"
  synonym:
 • bate

3. Накиснете в специален разтвор за омекотяване и отстраняване на химикали, използвани в предишни лечения

 • "Омраза кожи"
  синоним:
 • Бейт