Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "bankruptcy" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "фалит" на български език

EnglishBulgarian

Bankruptcy

[Банкрут]
/bæŋkrəpsi/

noun

1. A state of complete lack of some abstract property

 • "Spiritual bankruptcy"
 • "Moral bankruptcy"
 • "Intellectual bankruptcy"
  synonym:
 • bankruptcy

1. Състояние на пълна липса на някаква абстрактна собственост

 • "Духовен фалит"
 • "Морален фалит"
 • "Интелектуален фалит"
  синоним:
 • фалит

2. Inability to discharge all your debts as they come due

 • "The company had to declare bankruptcy"
 • "Fraudulent loans led to the failure of many banks"
  synonym:
 • bankruptcy
 • ,
 • failure

2. Невъзможност да освободите всичките си дългове, тъй като те се дължат

 • "Компанията трябваше да обяви фалит"
 • "Измамни заеми доведоха до провал на много банки"
  синоним:
 • фалит
 • ,
 • неуспех

3. A legal process intended to insure equality among the creditors of a corporation declared to be insolvent

  synonym:
 • bankruptcy

3. Правен процес, предназначен да осигури равенство между кредиторите на корпорация, обявена за неплатежоспособна

  синоним:
 • фалит