Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "balance" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "баланс" на български език

EnglishBulgarian

Balance

[Баланс]
/bæləns/

noun

1. A state of equilibrium

  synonym:
 • balance

1. Състояние на равновесие

  синоним:
 • баланс

2. Equality between the totals of the credit and debit sides of an account

  synonym:
 • balance

2. Равенство между общите суми на кредитната и дебитната страна на сметката

  синоним:
 • баланс

3. Harmonious arrangement or relation of parts or elements within a whole (as in a design)

 • "In all perfectly beautiful objects there is found the opposition of one part to another and a reciprocal balance"- john ruskin
  synonym:
 • proportion
 • ,
 • proportionality
 • ,
 • balance

3. Хармонично подреждане или отношение на части или елементи в рамките на едно цяло (както в дизайна)

 • "Във всички съвършено красиви предмети се намира противопоставянето на една част на друга и реципрочен баланс" - джон ръскин
  синоним:
 • пропорция
 • ,
 • пропорционалност
 • ,
 • баланс

4. Equality of distribution

  synonym:
 • balance
 • ,
 • equilibrium
 • ,
 • equipoise
 • ,
 • counterbalance

4. Равенство на разпределението

  синоним:
 • баланс
 • ,
 • равновесие
 • ,
 • equipoise
 • ,
 • противовес

5. Something left after other parts have been taken away

 • "There was no remainder"
 • "He threw away the rest"
 • "He took what he wanted and i got the balance"
  synonym:
 • remainder
 • ,
 • balance
 • ,
 • residual
 • ,
 • residue
 • ,
 • residuum
 • ,
 • rest

5. Нещо останало след като са отнети други части

 • "Нямаше остатък"
 • "Той изхвърли останалото"
 • "Той взе това, което искаше, а аз получих баланса"
  синоним:
 • остатък
 • ,
 • баланс
 • ,
 • остатъчен
 • ,
 • почивка

6. The difference between the totals of the credit and debit sides of an account

  synonym:
 • balance

6. Разликата между общите суми на кредитната и дебитната страна на сметката

  синоним:
 • баланс

7. (astrology) a person who is born while the sun is in libra

  synonym:
 • Libra
 • ,
 • Balance

7. (астрология) човек, който се ражда, докато слънцето е във везни

  синоним:
 • Везни
 • ,
 • Баланс

8. The seventh sign of the zodiac

 • The sun is in this sign from about september 23 to october 22
  synonym:
 • Libra
 • ,
 • Libra the Balance
 • ,
 • Balance
 • ,
 • Libra the Scales

8. Седмият знак на зодиака

 • Слънцето е в този знак от около 23 септември до 22 октомври
  синоним:
 • Везни
 • ,
 • Везни Балансът
 • ,
 • Баланс
 • ,
 • Везни Везните

9. (mathematics) an attribute of a shape or relation

 • Exact reflection of form on opposite sides of a dividing line or plane
  synonym:
 • symmetry
 • ,
 • symmetricalness
 • ,
 • correspondence
 • ,
 • balance

9. (математика) атрибут на форма или релация

 • Точно отражение на формата от противоположните страни на разделителна линия или равнина
  синоним:
 • симетрия
 • ,
 • симетричност
 • ,
 • кореспонденция
 • ,
 • баланс

10. A weight that balances another weight

  synonym:
 • counterweight
 • ,
 • counterbalance
 • ,
 • counterpoise
 • ,
 • balance
 • ,
 • equalizer
 • ,
 • equaliser

10. Тегло, което балансира друго тегло

  синоним:
 • противотежест
 • ,
 • противовес
 • ,
 • контрапуйс
 • ,
 • баланс
 • ,
 • еквалайзер

11. A wheel that regulates the rate of movement in a machine

 • Especially a wheel oscillating against the hairspring of a timepiece to regulate its beat
  synonym:
 • balance wheel
 • ,
 • balance

11. Колело, което регулира скоростта на движение в машината

 • Особено колело, осцилиращо срещу пружината на часовника, за да регулира ритъма му
  синоним:
 • баланс колело
 • ,
 • баланс

12. A scale for weighing

 • Depends on pull of gravity
  synonym:
 • balance

12. Кантар за претегляне

 • Зависи от притеглянето на гравитацията
  синоним:
 • баланс

verb

1. Bring into balance or equilibrium

 • "She has to balance work and her domestic duties"
 • "Balance the two weights"
  synonym:
 • balance
 • ,
 • equilibrate
 • ,
 • equilibrize
 • ,
 • equilibrise

1. Приведете в баланс или равновесие

 • "Тя трябва да балансира между работата и домашните си задължения"
 • "Балансирайте двете тежести"
  синоним:
 • баланс
 • ,
 • уравновесявам
 • ,
 • уравновесява
 • ,
 • равновесие

2. Compute credits and debits of an account

  synonym:
 • balance

2. Изчислете кредити и дебити на сметка

  синоним:
 • баланс

3. Hold or carry in equilibrium

  synonym:
 • poise
 • ,
 • balance

3. Задръжте или носете в равновесие

  синоним:
 • уравновесеност
 • ,
 • баланс

4. Be in equilibrium

 • "He was balancing on one foot"
  synonym:
 • balance

4. Бъдете в равновесие

 • "Той балансираше на един крак"
  синоним:
 • баланс

Examples of using

He lost his balance and fell off the ladder.
Той загуби равновесие и падна от стълбата.