Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "bacterium" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "бактерия" на български език

EnglishBulgarian

Bacterium

[Бактерия]
/bæktɪriəm/

noun

1. (microbiology) single-celled or noncellular spherical or spiral or rod-shaped organisms lacking chlorophyll that reproduce by fission

 • Important as pathogens and for biochemical properties
 • Taxonomy is difficult
 • Often considered to be plants
  synonym:
 • bacteria
 • ,
 • bacterium

1. ( микробиология ) едноклетъчни или неклетъчни сферични или спираловидни или пръчковидни организми, лишени от хлорофил, които се възпроизвеждат чрез делене

 • Важни като патогени и за биохимични свойства
 • Таксономията е трудна
 • Често се считат за растения
  синоним:
 • бактерии
 • ,
 • бактерия