Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "award" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "награда" на български език

EnglishBulgarian

Award

[Награда]
/əwɔrd/

noun

1. A grant made by a law court

 • "He criticized the awarding of compensation by the court"
  synonym:
 • award
 • ,
 • awarding

1. Безвъзмездна помощ, предоставена от съд

 • "Той разкритикува присъждането на обезщетение от съда"
  синоним:
 • награда
 • ,
 • награждаване

2. A tangible symbol signifying approval or distinction

 • "An award for bravery"
  synonym:
 • award
 • ,
 • accolade
 • ,
 • honor
 • ,
 • honour
 • ,
 • laurels

2. Осезаем символ, означаващ одобрение или разграничение

 • "Награда за храброст"
  синоним:
 • награда
 • ,
 • признание
 • ,
 • чест
 • ,
 • лаври

3. Something given for victory or superiority in a contest or competition or for winning a lottery

 • "The prize was a free trip to europe"
  synonym:
 • prize
 • ,
 • award

3. Нещо, дадено за победа или превъзходство в състезание или състезание или за спечелване на лотария

 • "Наградата беше безплатно пътуване до европа"
  синоним:
 • награда

verb

1. Give, especially as an honor or reward

 • "Bestow honors and prizes at graduation"
  synonym:
 • award
 • ,
 • present

1. Давайте, особено като чест или награда

 • "Дарете отличия и награди при дипломирането"
  синоним:
 • награда
 • ,
 • настояще

2. Give as judged due or on the basis of merit

 • "The referee awarded a free kick to the team"
 • "The jury awarded a million dollars to the plaintiff"
 • "Funds are granted to qualified researchers"
  synonym:
 • award
 • ,
 • grant

2. Давайте според преценката за дължимо или въз основа на заслуги

 • "Реферът отсъди свободен удар за отбора"
 • "Журито присъди милион долара на ищеца"
 • "Средствата се отпускат на квалифицирани изследователи"
  синоним:
 • награда
 • ,
 • грант