Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "author" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "автор" на български език

EnglishBulgarian

Author

[Автор]
/ɔθər/

noun

1. Writes (books or stories or articles or the like) professionally (for pay)

  synonym:
 • writer
 • ,
 • author

1. Пише (книги или разкази или статии или други подобни) професионално (срещу заплащане)

  синоним:
 • писател
 • ,
 • автор

2. Someone who originates or causes or initiates something

 • "He was the generator of several complaints"
  synonym:
 • generator
 • ,
 • source
 • ,
 • author

2. Някой, който произхожда или причинява или инициира нещо

 • "Той беше генератор на няколко оплаквания"
  синоним:
 • генератор
 • ,
 • източник
 • ,
 • автор

verb

1. Be the author of

 • "She authored this play"
  synonym:
 • author

1. Бъдете автор на

 • "Тя е автор на тази пиеса"
  синоним:
 • автор

Examples of using

Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.
Bсеки човек има право на закрила на моралните и материалните си интереси, които са резултат от каквото и да е научно, литературно или художествено произведение, на което той е автор.