Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "aurora" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "аврора" на български език

EnglishBulgarian

Aurora

[Аврора]
/ərɔrə/

noun

1. The first light of day

 • "We got up before dawn"
 • "They talked until morning"
  synonym:
 • dawn
 • ,
 • dawning
 • ,
 • morning
 • ,
 • aurora
 • ,
 • first light
 • ,
 • daybreak
 • ,
 • break of day
 • ,
 • break of the day
 • ,
 • dayspring
 • ,
 • sunrise
 • ,
 • sunup
 • ,
 • cockcrow

1. Първата светлина на деня

 • "Станахме преди зазоряване"
 • "Говориха до сутринта"
  синоним:
 • зора
 • ,
 • сутрин
 • ,
 • аврора
 • ,
 • първа светлина
 • ,
 • разсъмване
 • ,
 • почивка на деня
 • ,
 • dayspring
 • ,
 • изгрев
 • ,
 • изгрев слънце
 • ,
 • петел

2. An atmospheric phenomenon consisting of bands of light caused by charged solar particles following the earth's magnetic lines of force

  synonym:
 • aurora

2. Атмосферно явление, състоящо се от светлинни ивици, причинени от заредени слънчеви частици, следващи земните магнитни силови линии

  синоним:
 • аврора

3. (roman mythology) goddess of the dawn

 • Counterpart of greek eos
  synonym:
 • Aurora

3. (римска митология) богиня на зората

 • Аналог на гръцкия еос
  синоним:
 • Аврора