Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "attract" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "привличане" на български език

EnglishBulgarian

Attract

[Привличам]
/ətrækt/

verb

1. Direct toward itself or oneself by means of some psychological power or physical attributes

 • "Her good looks attract the stares of many men"
 • "The ad pulled in many potential customers"
 • "This pianist pulls huge crowds"
 • "The store owner was happy that the ad drew in many new customers"
  synonym:
 • attract
 • ,
 • pull
 • ,
 • pull in
 • ,
 • draw
 • ,
 • draw in

1. Насочете към себе си или себе си чрез някаква психологическа сила или физически атрибути

 • "Добрият й външен вид привлича погледите на много мъже"
 • "Рекламата привлече много потенциални клиенти"
 • "Този пианист привлича огромни тълпи"
 • "Собственикът на магазина беше щастлив, че рекламата привлече много нови клиенти"
  синоним:
 • привличам
 • ,
 • дърпай
 • ,
 • дръпнете се
 • ,
 • рисувай
 • ,
 • нарисувай

2. Be attractive to

 • "The idea of a vacation appeals to me"
 • "The beautiful garden attracted many people"
  synonym:
 • attract
 • ,
 • appeal

2. Бъдете привлекателни за

 • "Идеята за ваканция ме привлича"
 • "Красивата градина привлече много хора"
  синоним:
 • привличам
 • ,
 • обжалване

3. Exert a force on (a body) causing it to approach or prevent it from moving away

 • "The gravitational pull of a planet attracts other bodies"
  synonym:
 • attract

3. Упражнете сила върху (тяло), карайки го да се приближи или да му попречи да се отдалечи

 • "Гравитационното привличане на планета привлича други тела"
  синоним:
 • привличам