Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "attitude" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "отношение" на български език

EnglishBulgarian

Attitude

[Отношение]
/ætətud/

noun

1. A complex mental state involving beliefs and feelings and values and dispositions to act in certain ways

 • "He had the attitude that work was fun"
  synonym:
 • attitude
 • ,
 • mental attitude

1. Сложно психическо състояние, включващо вярвания и чувства, ценности и разпореждания, за да действа по определени начини

 • "Той имаше отношението, че работата е забавна"
  синоним:
 • отношение
 • ,
 • умствено отношение

2. The arrangement of the body and its limbs

 • "He assumed an attitude of surrender"
  synonym:
 • position
 • ,
 • posture
 • ,
 • attitude

2. Подреждането на тялото и неговите крайници

 • "Той прие отношение за предаване"
  синоним:
 • позиция
 • ,
 • поза
 • ,
 • отношение

3. A theatrical pose created for effect

 • "The actor struck just the right attitude"
  synonym:
 • attitude

3. Театрална поза, създадена за ефект

 • "Актьорът удари точно правилното отношение"
  синоним:
 • отношение

4. Position of aircraft or spacecraft relative to a frame of reference (the horizon or direction of motion)

  synonym:
 • attitude

4. Положение на въздухоплавателно средство или космически кораб спрямо референтна рамка ( хоризонта или посоката на движение )

  синоним:
 • отношение

Examples of using

Your attitude, not your aptitude, determines your altitude.
Отношението ти, а не наклонностите ти, определят положението ти.
What do you make of his attitude towards us these days?
Как възприемаш отношението му към нас тези дни?