Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "assess" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "оценка" на български език

EnglishBulgarian

Assess

[Преценявам]
/əsɛs/

verb

1. Evaluate or estimate the nature, quality, ability, extent, or significance of

 • "I will have the family jewels appraised by a professional"
 • "Access all the factors when taking a risk"
  synonym:
 • measure
 • ,
 • evaluate
 • ,
 • valuate
 • ,
 • assess
 • ,
 • appraise
 • ,
 • value

1. Оценява или оценява естеството, качеството, способността, степента или значението на

 • "„ще имам семейни бижута, оценени от професионалист“"
 • "Достъп до всички фактори, когато поемате риск"
  синоним:
 • мярка
 • ,
 • оценява
 • ,
 • valuate
 • ,
 • оценка
 • ,
 • стойност

2. Charge (a person or a property) with a payment, such as a tax or a fine

  synonym:
 • assess

2. Такса ( лице или имот ) с плащане, като данък или глоба

  синоним:
 • оценка

3. Set or determine the amount of (a payment such as a fine)

  synonym:
 • tax
 • ,
 • assess

3. Задайте или определете размера на ( плащане, като глоба )

  синоним:
 • данък
 • ,
 • оценка

4. Estimate the value of (property) for taxation

 • "Our house hasn't been assessed in years"
  synonym:
 • assess

4. Изчислете стойността на ( собственост ) за данъчно облагане

 • "„къщата ни не е оценявана от години“"
  синоним:
 • оценка