Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Articulate на български език

EnglishBulgarian

Articulate

/ɑrtɪkjəlet/

verb

1. Provide with a joint

 • "The carpenter jointed two pieces of wood"
  synonym:
 • joint
 • ,
 • articulate

1. Осигурете съвместно

 • "Дърводелецът съедини две парчета дърво"
  синоним:
 • съвместен
 • ,
 • съчленен

2. Put into words or an expression

 • "He formulated his concerns to the board of trustees"
  synonym:
 • give voice
 • ,
 • formulate
 • ,
 • word
 • ,
 • phrase
 • ,
 • articulate

2. Поставете с думи или израз

 • "„той формулира притесненията си пред настоятелството“"
  синоним:
 • дай глас
 • ,
 • формулирам
 • ,
 • дума
 • ,
 • фраза
 • ,
 • съчленен

3. Speak, pronounce, or utter in a certain way

 • "She pronounces french words in a funny way"
 • "I cannot say `zip wire'"
 • "Can the child sound out this complicated word?"
  synonym:
 • pronounce
 • ,
 • articulate
 • ,
 • enounce
 • ,
 • sound out
 • ,
 • enunciate
 • ,
 • say

3. Говорете, произнасяйте или изричайте по определен начин

 • "„тя произнася френски думи по забавен начин“"
 • "„не мога да кажа„ цип тел ““'"
 • "Може ли детето да прозвучи тази сложна дума?"
  синоним:
 • произнасям
 • ,
 • съчленен
 • ,
 • откликвам
 • ,
 • озвучи
 • ,
 • Излъчвам
 • ,
 • кажи

4. Unite by forming a joint or joints

 • "The ankle bone articulates with the leg bones to form the ankle bones"
  synonym:
 • articulate

4. Обединете се чрез образуване на става или фуги

 • "Костта на глезена се артикулира с костите на крака, за да образува костите на глезена"
  синоним:
 • съчленен

5. Express or state clearly

  synonym:
 • articulate
 • ,
 • enunciate
 • ,
 • vocalize
 • ,
 • vocalise

5. Изрично или ясно състояние

  синоним:
 • съчленен
 • ,
 • Излъчвам
 • ,
 • вокализират
 • ,
 • вокализират

adjective

1. Expressing yourself easily or characterized by clear expressive language

 • "Articulate speech"
 • "An articulate orator"
 • "Articulate beings"
  synonym:
 • articulate

1. Изразявайки се лесно или характеризирайки се с ясен изразителен език

 • "Артикулираща реч"
 • "Артикулиран оратор"
 • "Артикуларни същества"
  синоним:
 • съчленен

2. Consisting of segments held together by joints

  synonym:
 • articulated
 • ,
 • articulate

2. Състоящ се от сегменти, държани заедно от фуги

  синоним:
 • съчленен
 • ,
 • съчленен