Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Arrange на български език

EnglishBulgarian

Arrange

/ərenʤ/

verb

1. Put into a proper or systematic order

 • "Arrange the books on the shelves in chronological order"
  synonym:
 • arrange
 • ,
 • set up

1. Поставени в правилен или систематичен ред

 • "Подредете книгите по рафтовете в хронологичен ред"
  синоним:
 • подредете
 • ,
 • настроена

2. Make arrangements for

 • "Can you arrange a meeting with the president?"
  synonym:
 • arrange
 • ,
 • fix up

2. Да се уредят

 • "Можете ли да уговорите среща с президента?"
  синоним:
 • подредете
 • ,
 • поправям

3. Plan, organize, and carry out (an event)

 • "The neighboring tribe staged an invasion"
  synonym:
 • stage
 • ,
 • arrange

3. Планирайте, организирайте и изпълнете ( събитие )

 • "Съседното племе организира нашествие"
  синоним:
 • етап
 • ,
 • подредете

4. Set (printed matter) into a specific format

 • "Format this letter so it can be printed out"
  synonym:
 • format
 • ,
 • arrange

4. Задайте ( печатна материя ) в определен формат

 • "„формирайте това писмо, за да може да бъде разпечатано“"
  синоним:
 • формат
 • ,
 • подредете

5. Arrange attractively

 • "Dress my hair for the wedding"
  synonym:
 • dress
 • ,
 • arrange
 • ,
 • set
 • ,
 • do
 • ,
 • coif
 • ,
 • coiffe
 • ,
 • coiffure

5. Подредете атрактивно

 • "Обличам косата си за сватбата"
  синоним:
 • рокля
 • ,
 • подредете
 • ,
 • набор
 • ,
 • правя
 • ,
 • COIF
 • ,
 • Coiffe
 • ,
 • coiffure

6. Adapt for performance in a different way

 • "Set this poem to music"
  synonym:
 • arrange
 • ,
 • set

6. Адаптирайте се към производителността по различен начин

 • "Задайте това стихотворение на музика"
  синоним:
 • подредете
 • ,
 • набор

7. Arrange thoughts, ideas, temporal events

 • "Arrange my schedule"
 • "Set up one's life"
 • "I put these memories with those of bygone times"
  synonym:
 • arrange
 • ,
 • set up
 • ,
 • put
 • ,
 • order

7. Подредете мисли, идеи, времеви събития

 • "Подредете графика ми"
 • "Настройте нечий живот"
 • "„слагам тези спомени с тези отминали времена“"
  синоним:
 • подредете
 • ,
 • настроена
 • ,
 • сложи
 • ,
 • поръчка