Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "arise" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "възникват" на български език

EnglishBulgarian

Arise

[Станете]
/əraɪz/

verb

1. Come into existence

 • Take on form or shape
 • "A new religious movement originated in that country"
 • "A love that sprang up from friendship"
 • "The idea for the book grew out of a short story"
 • "An interesting phenomenon uprose"
  synonym:
 • originate
 • ,
 • arise
 • ,
 • rise
 • ,
 • develop
 • ,
 • uprise
 • ,
 • spring up
 • ,
 • grow

1. Възникнете

 • Приемете форма или форма
 • "Ново религиозно движение произхожда от тази страна"
 • "Любов, произлязла от приятелството"
 • "Идеята за книгата израсна от кратък разказ"
 • "„интересен феномен uprose“"
  синоним:
 • произхождат
 • ,
 • възникват
 • ,
 • издигане
 • ,
 • развивам
 • ,
 • възход
 • ,
 • изникни
 • ,
 • растете

2. Originate or come into being

 • "A question arose"
  synonym:
 • arise
 • ,
 • come up
 • ,
 • bob up

2. Възникнете или възникнете

 • "Възникваше въпрос"
  синоним:
 • възникват
 • ,
 • елате нагоре
 • ,
 • боб нагоре

3. Rise to one's feet

 • "The audience got up and applauded"
  synonym:
 • arise
 • ,
 • rise
 • ,
 • uprise
 • ,
 • get up
 • ,
 • stand up

3. Изправи се на крака

 • "Публиката стана и ръкопляска"
  синоним:
 • възникват
 • ,
 • издигане
 • ,
 • възход
 • ,
 • ставай
 • ,
 • изправи се

4. Result or issue

 • "A slight unpleasantness arose from this discussion"
  synonym:
 • arise
 • ,
 • come up

4. Резултат или проблем

 • "От тази дискусия възникна лека неприятност"
  синоним:
 • възникват
 • ,
 • елате нагоре

5. Move upward

 • "The fog lifted"
 • "The smoke arose from the forest fire"
 • "The mist uprose from the meadows"
  synonym:
 • rise
 • ,
 • lift
 • ,
 • arise
 • ,
 • move up
 • ,
 • go up
 • ,
 • come up
 • ,
 • uprise

5. Движи се нагоре

 • "Мъглата се вдигна"
 • "Димът се появи от горския пожар"
 • "Мъглата се надигна от ливадите"
  синоним:
 • издигане
 • ,
 • повдигане
 • ,
 • възникват
 • ,
 • движи се нагоре
 • ,
 • качвай се
 • ,
 • елате нагоре
 • ,
 • възход

6. Take part in a rebellion

 • Renounce a former allegiance
  synonym:
 • rebel
 • ,
 • arise
 • ,
 • rise
 • ,
 • rise up

6. Участвайте в бунт

 • Откажете се от предишна вярност
  синоним:
 • бунтовник
 • ,
 • възникват
 • ,
 • издигане
 • ,
 • издигни се

7. Get up and out of bed

 • "I get up at 7 a.m. every day"
 • "They rose early"
 • "He uprose at night"
  synonym:
 • get up
 • ,
 • turn out
 • ,
 • arise
 • ,
 • uprise
 • ,
 • rise

7. Ставай и ставай от леглото

 • "Ставам в 7 сутринта всеки ден"
 • "Те станаха рано"
 • "Той се надигна през нощта"
  синоним:
 • ставай
 • ,
 • се окаже
 • ,
 • възникват
 • ,
 • възход
 • ,
 • издигане