Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "architecture" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "архитектура" на български език

EnglishBulgarian

Architecture

[Архитектура]
/ɑrkətɛkʧər/

noun

1. An architectural product or work

  synonym:
 • architecture

1. Архитектурен продукт или произведение

  синоним:
 • архитектура

2. The discipline dealing with the principles of design and construction and ornamentation of fine buildings

 • "Architecture and eloquence are mixed arts whose end is sometimes beauty and sometimes use"
  synonym:
 • architecture

2. Дисциплината, занимаваща се с принципите на проектиране и строителство и орнаментиране на фини сгради

 • "Архитектурата и красноречието са смесени изкуства, чиято цел понякога е красотата, а понякога употребата"
  синоним:
 • архитектура

3. The profession of designing buildings and environments with consideration for their esthetic effect

  synonym:
 • architecture

3. Професията на проектиране на сгради и среди с отчитане на техния естетически ефект

  синоним:
 • архитектура

4. (computer science) the structure and organization of a computer's hardware or system software

 • "The architecture of a computer's system software"
  synonym:
 • computer architecture
 • ,
 • architecture

4. (компютърни науки) структурата и организацията на хардуера или системния софтуер на компютъра

 • "Архитектурата на системния софтуер на компютъра"
  синоним:
 • компютърна архитектура
 • ,
 • архитектура