Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Approval на български език

EnglishBulgarian

Approval

/əpruvəl/

noun

1. The formal act of approving

 • "He gave the project his blessing"
 • "His decision merited the approval of any sensible person"
  synonym:
 • blessing
 • ,
 • approval
 • ,
 • approving

1. Официалният акт за одобрение

 • "Той даде благословията на проекта"
 • "Неговото решение заслужава одобрението на всеки разумен човек"
  синоним:
 • благословия
 • ,
 • одобрение
 • ,
 • одобряване

2. A feeling of liking something or someone good

 • "Although she fussed at them, she secretly viewed all her children with approval"
  synonym:
 • approval

2. Усещане да харесваш нещо или някой добър

 • "Въпреки че тя се вбеси в тях, тя тайно гледаше всичките си деца с одобрение"
  синоним:
 • одобрение

3. Acceptance as satisfactory

 • "He bought it on approval"
  synonym:
 • approval
 • ,
 • favorable reception
 • ,
 • favourable reception

3. Приемане като задоволително

 • "Той го купи при одобрение"
  синоним:
 • одобрение
 • ,
 • благоприятен прием
 • ,
 • благоприятен прием

4. A message expressing a favorable opinion

 • "Words of approval seldom passed his lips"
  synonym:
 • approval
 • ,
 • commendation

4. Съобщение, изразяващо благоприятно мнение

 • "Думите за одобрение рядко минаваха през устните му"
  синоним:
 • одобрение
 • ,
 • похвала

Examples of using

The plan is subject to his approval.
Планът следва да бъде разгледан за одобрение.