Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Appropriation на български език

EnglishBulgarian

Appropriation

/əproʊprieʃən/

noun

1. Money set aside (as by a legislature) for a specific purpose

  synonym:
 • appropriation

1. Пари, заделени (, както от законодателен орган ) за конкретна цел

  синоним:
 • бюджетни кредити

2. Incorporation by joining or uniting

  synonym:
 • annexation
 • ,
 • appropriation

2. Включване чрез присъединяване или обединяване

  синоним:
 • анексиране
 • ,
 • бюджетни кредити

3. A deliberate act of acquisition of something, often without the permission of the owner

 • "The necessary funds were obtained by the government's appropriation of the company's operating unit"
 • "A person's appropriation of property belonging to another is dishonest"
  synonym:
 • appropriation

3. Преднамерен акт на придобиване на нещо, често без разрешението на собственика

 • "Необходимите средства са получени от правителствения бюджетен кредит на операционната единица на компанията"
 • "Освобождаването на имущество на човек, принадлежащо на друг, е нечестно"
  синоним:
 • бюджетни кредити

Examples of using

The appropriation is pin-money; it wouldn't be enough even to build a gym, much less build the administration building.
Отпуснатите пари са просто джобни - няма да стигнат за строежа на спортна зала, камо ли за построяването на административната сграда.