Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Alteration на български език

EnglishBulgarian

Alteration

/ɔltəreʃən/

noun

1. An event that occurs when something passes from one state or phase to another

 • "The change was intended to increase sales"
 • "This storm is certainly a change for the worse"
 • "The neighborhood had undergone few modifications since his last visit years ago"
  synonym:
 • change
 • ,
 • alteration
 • ,
 • modification

1. Събитие, което се случва, когато нещо преминава от едно състояние или фаза в друго

 • "Промяната имаше за цел да увеличи продажбите"
 • "Тази буря със сигурност е промяна за по-лошо"
 • "Кварталът беше претърпял няколко модификации от последното си посещение преди години"
  синоним:
 • промяна
 • ,
 • промяна
 • ,
 • модификация

2. The act of making something different (as e.g. the size of a garment)

  synonym:
 • alteration
 • ,
 • modification
 • ,
 • adjustment

2. Актът за правене на нещо различно (, напр. размера на дреха )

  синоним:
 • промяна
 • ,
 • модификация
 • ,
 • корекция

3. The act of revising or altering (involving reconsideration and modification)

 • "It would require a drastic revision of his opinion"
  synonym:
 • revision
 • ,
 • alteration

3. Актът на преразглеждане или промяна (, включващ преразглеждане и изменение )

 • "Това ще изисква драстично преразглеждане на неговото мнение"
  синоним:
 • ревизия
 • ,
 • промяна