Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "aloud" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "на глас" на български език

EnglishBulgarian

Aloud

[Гласно]
/əlaʊd/

adverb

1. Using the voice

 • Not silently
 • "Please read the passage aloud"
 • "He laughed out loud"
  synonym:
 • aloud
 • ,
 • out loud

1. Използвайки гласа

 • Не безшумно
 • "Моля, прочетете пасажа на глас"
 • "Той се разсмя на глас"
  синоним:
 • на глас

2. With relatively high volume

 • "The band played loudly"
 • "She spoke loudly and angrily"
 • "He spoke loud enough for those at the back of the room to hear him"
 • "Cried aloud for help"
  synonym:
 • loudly
 • ,
 • loud
 • ,
 • aloud

2. Със сравнително голям обем

 • "Групата свири силно"
 • "Тя говори силно и гневно"
 • "Той говори достатъчно силно, за да го чуят тези в задната част на стаята"
 • "Плака на глас за помощ"
  синоним:
 • силно
 • ,
 • силен
 • ,
 • на глас

Examples of using

Read the story aloud.
Прочети историята на глас.