Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "allied" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "съюзник" на български език

EnglishBulgarian

Allied

[Съюзнически]
/əlaɪd/

adjective

1. Related by common characteristics or ancestry

 • "Allied species"
 • "Allied studies"
  synonym:
 • allied

1. Свързани с общи характеристики или произход

 • "Съюзнически видове"
 • "„съюзнически изследвания“"
  синоним:
 • съюзнически

2. Of or relating to or denoting the allies in world war ii

 • "An allied victory"
 • "The allied armies"
  synonym:
 • Allied

2. На или отнасящи се до или обозначаващи съюзниците във втората световна война

 • "Съюзническа победа"
 • "Съюзническите армии"
  синоним:
 • Съюзнически

3. Of or relating to or denoting the allies in world war i

 • "An allied offensive"
 • "The allied powers"
  synonym:
 • Allied

3. На или отнасящи се до или обозначаващи съюзниците в първата световна война

 • "Съюзническа офанзива"
 • "Съюзническите сили"
  синоним:
 • Съюзнически

4. United in a confederacy or league

  synonym:
 • allied
 • ,
 • confederate
 • ,
 • confederative

4. Обединени в конфедерация или лига

  синоним:
 • съюзнически
 • ,
 • конфедерация

5. Joined by treaty or agreement

  synonym:
 • allied

5. Съединени чрез договор или споразумение

  синоним:
 • съюзнически