Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "alert" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "алерт" на български език

EnglishBulgarian

Alert

[Сигнал]
/ələrt/

noun

1. Condition of heightened watchfulness or preparation for action

 • "Bombers were put on alert during the crisis"
  synonym:
 • alert
 • ,
 • qui vive

1. Състояние на повишена бдителност или подготовка за действие

 • "Бомбардировачите бяха поставени нащрек по време на кризата"
  синоним:
 • сигнал
 • ,
 • qui vive

2. A warning serves to make you more alert to danger

  synonym:
 • alert
 • ,
 • alerting

2. Предупреждението служи за по-голямо предупреждение за опасност

  синоним:
 • сигнал
 • ,
 • предупреждения

3. An automatic signal (usually a sound) warning of danger

  synonym:
 • alarm
 • ,
 • alert
 • ,
 • warning signal
 • ,
 • alarum

3. Автоматичен сигнал ( обикновено звук ) предупреждение за опасност

  синоним:
 • аларма
 • ,
 • сигнал
 • ,
 • предупредителен сигнал

verb

1. Warn or arouse to a sense of danger or call to a state of preparedness

 • "The empty house alarmed him"
 • "We alerted the new neighbors to the high rate of burglaries"
  synonym:
 • alarm
 • ,
 • alert

1. Предупреждавайте или събуждавайте за чувство за опасност или призовавайте към състояние на готовност

 • "„празната къща го алармира“"
 • "„алармирахме новите съседи за високия процент на кражби“"
  синоним:
 • аларма
 • ,
 • сигнал

adjective

1. Engaged in or accustomed to close observation

 • "Caught by a couple of alert cops"
 • "Alert enough to spot the opportunity when it came"
 • "Constantly alert and vigilant, like a sentinel on duty"
  synonym:
 • alert
 • ,
 • watchful

1. Ангажирани или свикнали да наблюдават отблизо

 • "Хванат от няколко предупредителни ченгета"
 • "Достатъчно предупреждение, за да забележите възможността, когато дойде"
 • "Постоянно бдителен и бдителен, като дежурен страж"
  синоним:
 • сигнал
 • ,
 • внимателен

2. Quick and energetic

 • "A brisk walk in the park"
 • "A lively gait"
 • "A merry chase"
 • "Traveling at a rattling rate"
 • "A snappy pace"
 • "A spanking breeze"
  synonym:
 • alert
 • ,
 • brisk
 • ,
 • lively
 • ,
 • merry
 • ,
 • rattling
 • ,
 • snappy
 • ,
 • spanking
 • ,
 • zippy

2. Бърз и енергичен

 • "Бърза разходка в парка"
 • "Жива походка"
 • "Весела гонитба"
 • "Пътуване със скорост на трамбоване"
 • "Щракащо темпо"
 • "Пляскащ бриз"
  синоним:
 • сигнал
 • ,
 • бърз
 • ,
 • оживен
 • ,
 • весел
 • ,
 • дрънкалка
 • ,
 • Snappy
 • ,
 • пляскане
 • ,
 • Zippy

3. Mentally perceptive and responsive

 • "An alert mind"
 • "Alert to the problems"
 • "Alive to what is going on"
 • "Awake to the dangers of her situation"
 • "Was now awake to the reality of his predicament"
  synonym:
 • alert
 • ,
 • alive(p)
 • ,
 • awake(p)

3. Психически възприемчив и отзивчив

 • "Бдителна умна"
 • "Сигнал към проблемите"
 • "Жив за случващото се"
 • "Събудете се с опасностите от нейното положение"
 • "Сега беше буден за реалността на своето затруднение"
  синоним:
 • сигнал
 • ,
 • жив ( p )
 • ,
 • буден ( p )

Examples of using

Be alert when you cross a busy street!
Внимавайте, когато пресичате натоварена улица.
Be alert when you cross a busy street!
Внимавай, когато пресичаш натоварена улица!