Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "alarm" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "аларма" на български език

EnglishBulgarian

Alarm

[Аларма]
/əlɑrm/

noun

1. Fear resulting from the awareness of danger

  synonym:
 • alarm
 • ,
 • dismay
 • ,
 • consternation

1. Страх в резултат на осъзнаването на опасността

синоним:
 • аларма,
 • ужас,
 • ужас

2. A device that signals the occurrence of some undesirable event

  synonym:
 • alarm
 • ,
 • warning device
 • ,
 • alarm system

2. Устройство, което сигнализира за появата на някакво нежелано събитие

синоним:
 • аларма,
 • предупредително устройство,
 • алармена система

3. An automatic signal (usually a sound) warning of danger

  synonym:
 • alarm
 • ,
 • alert
 • ,
 • warning signal
 • ,
 • alarum

3. Автоматичен сигнал ( обикновено звук ) предупреждение за опасност

синоним:
 • аларма,
 • сигнал,
 • предупредителен сигнал,
 • аларма

4. A clock that wakes a sleeper at some preset time

  synonym:
 • alarm clock
 • ,
 • alarm

4. Часовник, който събужда спящ в някакво предварително зададено време

синоним:
 • будилник,
 • аларма

verb

1. Fill with apprehension or alarm

 • Cause to be unpleasantly surprised
 • "I was horrified at the thought of being late for my interview"
 • "The news of the executions horrified us"
  synonym:
 • dismay
 • ,
 • alarm
 • ,
 • appal
 • ,
 • appall
 • ,
 • horrify

1. Попълнете със задържане или аларма

 • Защото е неприятно изненадан
 • "„бях ужасен от мисълта да закъснея за интервюто си“"
 • "„новината за екзекуциите ни ужаси“"
синоним:
 • ужас,
 • аларма,
 • ап,
 • appall,
 • ужасявам

2. Warn or arouse to a sense of danger or call to a state of preparedness

 • "The empty house alarmed him"
 • "We alerted the new neighbors to the high rate of burglaries"
  synonym:
 • alarm
 • ,
 • alert

2. Предупреждавайте или събуждавайте за чувство за опасност или призовавайте към състояние на готовност

 • "„празната къща го алармира“"
 • "„алармирахме новите съседи за високия процент на кражби“"
синоним:
 • аларма,
 • сигнал

Examples of using

Christopher Columbus was notorious for repeatedly snoozing his alarm clock by hitting it with his fist. Unfortunately, his "alarm clock" was usually his first mate.
Христофор Колумб бил известен с това, че често заглушавал будилника си, като го удрял с юмрук. За нещастие, будилникът му обикновено бил първият му помощник-капитан.