Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "air" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "въздух" на български език

EnglishBulgarian

Air

[Въздух]
/ɛr/

noun

1. A mixture of gases (especially oxygen) required for breathing

 • The stuff that the wind consists of
 • "Air pollution"
 • "A smell of chemicals in the air"
 • "Open a window and let in some air"
 • "I need some fresh air"
  synonym:
 • air

1. Смес от газове (особено кислород), необходими за дишането

 • Нещата, от които се състои вятърът
 • "Замърсяване на въздуха"
 • "Мирис на химикали във въздуха"
 • "Отворете прозорец и пуснете малко въздух"
 • "Имам нужда от малко чист въздух"
  синоним:
 • въздух

2. The region above the ground

 • "Her hand stopped in mid air"
 • "He threw the ball into the air"
  synonym:
 • air

2. Регионът над земята

 • "Ръката й спря във въздуха"
 • "Той хвърли топката във въздуха"
  синоним:
 • въздух

3. A distinctive but intangible quality surrounding a person or thing

 • "An air of mystery"
 • "The house had a neglected air"
 • "An atmosphere of defeat pervaded the candidate's headquarters"
 • "The place had an aura of romance"
  synonym:
 • air
 • ,
 • aura
 • ,
 • atmosphere

3. Отличително, но нематериално качество, заобикалящо човек или нещо

 • "Въздух на мистерия"
 • "Къщата имаше занемарен въздух"
 • "Атмосфера на поражение проникна в щаба на кандидата"
 • "Мястото имаше аура на романтика"
  синоним:
 • въздух
 • ,
 • аура
 • ,
 • атмосфера

4. A slight wind (usually refreshing)

 • "The breeze was cooled by the lake"
 • "As he waited he could feel the air on his neck"
  synonym:
 • breeze
 • ,
 • zephyr
 • ,
 • gentle wind
 • ,
 • air

4. Лек вятър (обикновено освежаващ)

 • "Бризът се охлаждаше от езерото"
 • "Докато чакаше усещаше въздуха на врата си"
  синоним:
 • бриз
 • ,
 • зефир
 • ,
 • нежен вятър
 • ,
 • въздух

5. The mass of air surrounding the earth

 • "There was great heat as the comet entered the atmosphere"
 • "It was exposed to the air"
  synonym:
 • atmosphere
 • ,
 • air

5. Масата на въздуха, заобикалящ земята

 • "Имаше голяма жега, когато кометата навлезе в атмосферата"
 • "Беше изложен на въздуха"
  синоним:
 • атмосфера
 • ,
 • въздух

6. Once thought to be one of four elements composing the universe (empedocles)

  synonym:
 • air

6. Някога смятан за един от четирите елемента, съставляващи вселената (емпедокъл)

  синоним:
 • въздух

7. A succession of notes forming a distinctive sequence

 • "She was humming an air from beethoven"
  synonym:
 • tune
 • ,
 • melody
 • ,
 • air
 • ,
 • strain
 • ,
 • melodic line
 • ,
 • line
 • ,
 • melodic phrase

7. Последователност от ноти, образуващи отличителна последователност

 • "Тя тананикаше въздух от бетовен"
  синоним:
 • мелодия
 • ,
 • въздух
 • ,
 • щам
 • ,
 • мелодична линия
 • ,
 • линия
 • ,
 • мелодична фраза

8. Medium for radio and television broadcasting

 • "The program was on the air from 9 til midnight"
 • "The president used the airwaves to take his message to the people"
  synonym:
 • air
 • ,
 • airwave

8. Среда за радио и телевизионно излъчване

 • "Програмата беше в ефир от 9 до полунощ"
 • "Президентът използва ефира, за да отнесе посланието си към хората"
  синоним:
 • въздух
 • ,
 • въздушна вълна

9. Travel via aircraft

 • "Air travel involves too much waiting in airports"
 • "If you've time to spare go by air"
  synonym:
 • air travel
 • ,
 • aviation
 • ,
 • air

9. Пътуване със самолет

 • "Пътуването със самолет включва твърде много чакане на летищата"
 • "Ако имате свободно време отидете по въздух"
  синоним:
 • пътуване със самолет
 • ,
 • авиация
 • ,
 • въздух

verb

1. Expose to fresh air

 • "Aerate your old sneakers"
  synonym:
 • air out
 • ,
 • air
 • ,
 • aerate

1. Излагайте на чист въздух

 • "Аерирай старите си маратонки"
  синоним:
 • въздух навън
 • ,
 • въздух
 • ,
 • аерирам

2. Be broadcast

 • "This show will air saturdays at 2 p.m."
  synonym:
 • air

2. Бъдете излъчени

 • "Това шоу ще се излъчва в събота от 2 вечерта."
  синоним:
 • въздух

3. Broadcast over the airwaves, as in radio or television

 • "We cannot air this x-rated song"
  synonym:
 • air
 • ,
 • send
 • ,
 • broadcast
 • ,
 • beam
 • ,
 • transmit

3. Излъчва се по ефира, както в радиото или телевизията

 • "Не можем да излъчим тази песен с рейтинг x"
  синоним:
 • въздух
 • ,
 • изпрати
 • ,
 • излъчване
 • ,
 • лъч
 • ,
 • предавам

4. Make public

 • "She aired her opinions on welfare"
  synonym:
 • publicize
 • ,
 • publicise
 • ,
 • air
 • ,
 • bare

4. Направете публично достояние

 • "Тя излъчи мненията си за благосъстоянието"
  синоним:
 • публикувайте
 • ,
 • публикувам
 • ,
 • въздух
 • ,
 • гол

5. Expose to warm or heated air, so as to dry

 • "Air linen"
  synonym:
 • air

5. Излага се на топъл или нагрят въздух, така че да изсъхне

 • "Въздушно бельо"
  синоним:
 • въздух

6. Expose to cool or cold air so as to cool or freshen

 • "Air the old winter clothes"
 • "Air out the smoke-filled rooms"
  synonym:
 • vent
 • ,
 • ventilate
 • ,
 • air out
 • ,
 • air

6. Излагайте на хладен или студен въздух, за да се охлади или освежи

 • "Излъчвай старите зимни дрехи"
 • "Излъчвайте пълните с дим стаи"
  синоним:
 • отдушник
 • ,
 • вентилирайте
 • ,
 • въздух навън
 • ,
 • въздух

Examples of using

The country air will do you good.
Въздухът в провинцията ще ти окаже благотворно влияние.
When I travel, I prefer to travel by air.
Когато пътувам, предпочитам да пътувам по въздух.
He doesn't like traveling by air.
Той не обича да пътува със самолет.