Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "aim" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "aim" на български език

EnglishBulgarian

Aim

[Цел]
/em/

noun

1. An anticipated outcome that is intended or that guides your planned actions

 • "His intent was to provide a new translation"
 • "Good intentions are not enough"
 • "It was created with the conscious aim of answering immediate needs"
 • "He made no secret of his designs"
  synonym:
 • purpose
 • ,
 • intent
 • ,
 • intention
 • ,
 • aim
 • ,
 • design

1. Очакван резултат, който е предназначен или който ръководи планираните ви действия

 • "„намерението му беше да предостави нов превод“"
 • "Добрите намерения не са достатъчни"
 • "„той е създаден със съзнателната цел да отговори на непосредствените нужди“"
 • "Той не направи тайна на своите дизайни"
синоним:
 • цел,
 • намерение,
 • намерение,
 • цел,
 • дизайн

2. The goal intended to be attained (and which is believed to be attainable)

 • "The sole object of her trip was to see her children"
  synonym:
 • aim
 • ,
 • object
 • ,
 • objective
 • ,
 • target

2. Целта, предназначена за постигане ( и за която се смята, че е постижима )

 • "Единствената цел на пътуването й беше да види децата си"
синоним:
 • цел,
 • обект,
 • обективна цел,
 • цел

3. The action of directing something at an object

 • "He took aim and fired"
  synonym:
 • aim

3. Действието на насочване на нещо към обект

 • "Той се прицели и уволни"
синоним:
 • цел

4. The direction or path along which something moves or along which it lies

  synonym:
 • bearing
 • ,
 • heading
 • ,
 • aim

4. Посоката или пътя, по който се движи нещо или по който лежи

синоним:
 • лагер,
 • заглавие,
 • цел

verb

1. Point or cause to go (blows, weapons, or objects such as photographic equipment) towards

 • "Please don't aim at your little brother!"
 • "He trained his gun on the burglar"
 • "Don't train your camera on the women"
 • "Take a swipe at one's opponent"
  synonym:
 • aim
 • ,
 • take
 • ,
 • train
 • ,
 • take aim
 • ,
 • direct

1. Точка или причина да отидете ( удари, оръжия или предмети, като фотографско оборудване ) към

 • "Моля, не се стремете към малкия си брат!"
 • "Той тренира пистолета си на крадеца"
 • "„не тренирайте камерата си върху жените“"
 • "„вземете пръст на противника“"
синоним:
 • цел,
 • вземам,
 • влак,
 • целта на целта,
 • директен

2. Propose or intend

 • "I aim to arrive at noon"
  synonym:
 • aim
 • ,
 • purpose
 • ,
 • purport
 • ,
 • propose

2. Предлагат или възнамеряват

 • "„целя да пристигна на обяд“"
синоним:
 • цел,
 • цел,
 • портрет,
 • предлага

3. Move into a desired direction of discourse

 • "What are you driving at?"
  synonym:
 • drive
 • ,
 • get
 • ,
 • aim

3. Преминете в желана посока на дискурса

 • "В какво караш?"
синоним:
 • карам,
 • получите,
 • цел

4. Specifically design a product, event, or activity for a certain public

  synonym:
 • calculate
 • ,
 • aim
 • ,
 • direct

4. Специално проектирайте продукт, събитие или дейност за определена общественост

синоним:
 • изчислете,
 • цел,
 • директен

5. Intend (something) to move towards a certain goal

 • "He aimed his fists towards his opponent's face"
 • "Criticism directed at her superior"
 • "Direct your anger towards others, not towards yourself"
  synonym:
 • target
 • ,
 • aim
 • ,
 • place
 • ,
 • direct
 • ,
 • point

5. Възнамеряват ( нещо ) да се насочат към определена цел

 • "Той насочи юмруци към лицето на опонента си"
 • "Критика, насочена към нейния началник"
 • "Насочете гнева си към другите, а не към себе си"
синоним:
 • цел,
 • цел,
 • място,
 • директен,
 • точка

6. Direct (a remark) toward an intended goal

 • "She wanted to aim a pun"
  synonym:
 • aim

6. Директно ( забележка ) към планирана цел

 • "„тя искаше да се стреми към каламбур“"
синоним:
 • цел

7. Have an ambitious plan or a lofty goal

  synonym:
 • draw a bead on
 • ,
 • aspire
 • ,
 • aim
 • ,
 • shoot for

7. Имат амбициозен план или възвишена цел

синоним:
 • нарисувайте мъниста,
 • стремя се,
 • цел,
 • стреля за