Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "ai" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "ai" на български език

EnglishBulgarian

Ai

[Ай]
/aɪ/

noun

1. An agency of the united states army responsible for providing timely and relevant and accurate and synchronized intelligence to tactical and operational and strategic level commanders

  synonym:
 • Army Intelligence
 • ,
 • AI

1. Агенция на армията на съединените щати, отговорна за предоставянето на навременна и уместна и точна и синхронизирана разузнавателна информация на командирите на тактическо и оперативно и стратегическо ниво

  синоним:
 • Армейско разузнаване
 • ,
 • AI

2. The branch of computer science that deal with writing computer programs that can solve problems creatively

 • "Workers in ai hope to imitate or duplicate intelligence in computers and robots"
  synonym:
 • artificial intelligence
 • ,
 • AI

2. Клонът на компютърните науки, който се занимава с писане на компютърни програми, които могат да решават проблемите творчески

 • "„работниците в ai се надяват да имитират или дублират разузнаването в компютри и роботи“"
  синоним:
 • изкуствен интелект
 • ,
 • AI

3. A sloth that has three long claws on each forefoot and each hindfoot

  synonym:
 • three-toed sloth
 • ,
 • ai
 • ,
 • Bradypus tridactylus

3. Ленив, който има три дълги нокти на всеки преден крак и всеки заден крак

  синоним:
 • ленив три пръста
 • ,
 • Ай
 • ,
 • Bradypus tridactylus

4. The introduction of semen into the oviduct or uterus by some means other than sexual intercourse

  synonym:
 • artificial insemination
 • ,
 • AI

4. Въвеждането на сперма в яйцеклетката или матката по някакъв начин, различен от полов акт

  синоним:
 • изкуствено осеменяване
 • ,
 • AI