Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "agree" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "съгласен" на български език

EnglishBulgarian

Agree

[Съгласен]
/əgri/

verb

1. Be in accord

 • Be in agreement
 • "We agreed on the terms of the settlement"
 • "I can't agree with you!"
 • "I hold with those who say life is sacred"
 • "Both philosophers concord on this point"
  synonym:
 • agree
 • ,
 • hold
 • ,
 • concur
 • ,
 • concord

1. Бъдете съгласни

 • Бъдете съгласни
 • "„договорихме се за условията на споразумението“"
 • "Не мога да се съглася с теб!"
 • "„задържам се с онези, които казват, че животът е свещен“"
 • "„и двамата философи се съгласяват по този въпрос“"
  синоним:
 • Съгласен
 • ,
 • задръжте
 • ,
 • съгласие

2. Consent or assent to a condition, or agree to do something

 • "She agreed to all my conditions"
 • "He agreed to leave her alone"
  synonym:
 • agree

2. Съгласие или съгласие за условие или се съгласявам да направя нещо

 • "„тя се съгласи на всички мои условия“"
 • "Той се съгласи да я остави на мира"
  синоним:
 • Съгласен

3. Be compatible, similar or consistent

 • Coincide in their characteristics
 • "The two stories don't agree in many details"
 • "The handwriting checks with the signature on the check"
 • "The suspect's fingerprints don't match those on the gun"
  synonym:
 • match
 • ,
 • fit
 • ,
 • correspond
 • ,
 • check
 • ,
 • jibe
 • ,
 • gibe
 • ,
 • tally
 • ,
 • agree

3. Да са съвместими, подобни или последователни

 • Съвпадат в техните характеристики
 • "„двете истории не са съгласни в много подробности“"
 • "„почеркът проверява с подписа на чека“"
 • "„отпечатъците на заподозрения не съвпадат с тези на пистолета“"
  синоним:
 • мач
 • ,
 • приляга
 • ,
 • кореспондира
 • ,
 • проверка
 • ,
 • джиб
 • ,
 • Гибе
 • ,
 • Tally
 • ,
 • Съгласен

4. Go together

 • "The colors don't harmonize"
 • "Their ideas concorded"
  synonym:
 • harmonize
 • ,
 • harmonise
 • ,
 • consort
 • ,
 • accord
 • ,
 • concord
 • ,
 • fit in
 • ,
 • agree

4. Иди заедно

 • "„цветовете не хармонизират“"
 • "„техните идеи са съгласувани“"
  синоним:
 • хармонизира
 • ,
 • консорт
 • ,
 • съгласие
 • ,
 • вмести се
 • ,
 • Съгласен

5. Show grammatical agreement

 • "Subjects and verbs must always agree in english"
  synonym:
 • agree

5. Покажете граматично споразумение

 • "„предметите и глаголите трябва винаги да са съгласни на английски“"
  синоним:
 • Съгласен

6. Be agreeable or suitable

 • "White wine doesn't agree with me"
  synonym:
 • agree

6. Бъдете приятни или подходящи

 • "„бялото вино не е съгласно с мен“"
  синоним:
 • Съгласен

7. Achieve harmony of opinion, feeling, or purpose

 • "No two of my colleagues would agree on whom to elect chairman"
  synonym:
 • agree

7. Постигнете хармония на мнение, чувство или цел

 • "„никой от колегите ми не би се съгласил на кого да избере председател“"
  синоним:
 • Съгласен

Examples of using

We all agree that we should leave early.
Всички сме съгласни, че трябва да тръгнем рано.
We agree.
Съгласни сме.
OK. I agree.
Окей, съгласен съм.