Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "agitation" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "възбуда" на български език

EnglishBulgarian

Agitation

[Вълнение]
/æʤəteʃən/

noun

1. A mental state of extreme emotional disturbance

  synonym:
 • agitation

1. Психическо състояние на изключително емоционално смущение

  синоним:
 • възбуда

2. A state of agitation or turbulent change or development

 • "The political ferment produced new leadership"
 • "Social unrest"
  synonym:
 • agitation
 • ,
 • ferment
 • ,
 • fermentation
 • ,
 • tempestuousness
 • ,
 • unrest

2. Състояние на възбуда или бурна промяна или развитие

 • "Политическият фермент произведе ново ръководство"
 • "Социални вълнения"
  синоним:
 • възбуда
 • ,
 • фермент
 • ,
 • ферментация
 • ,
 • бурнота
 • ,
 • вълнения

3. The feeling of being agitated

 • Not calm
  synonym:
 • agitation

3. Усещането да се развълнуваш

 • Не е спокойно
  синоним:
 • възбуда

4. Disturbance usually in protest

  synonym:
 • agitation
 • ,
 • excitement
 • ,
 • turmoil
 • ,
 • upheaval
 • ,
 • hullabaloo

4. Смущение обикновено в знак на протест

  синоним:
 • възбуда
 • ,
 • вълнение
 • ,
 • смут
 • ,
 • катаклизъм
 • ,
 • hullabaloo

5. The act of agitating something

 • Causing it to move around (usually vigorously)
  synonym:
 • agitation

5. Актът на агитация на нещо

 • Причинявайки му да се движи около ( обикновено енергично )
  синоним:
 • възбуда